Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

WÓJT GMINY NOWA RUDA

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędzie Gminy Nowa Ruda

 

1.Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego*,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe  i co najmniej 3 letni staż pracy  lub wykształcenie średnie i co najmniej
5 letni staż pracy,
5) nieposzlakowana opinia,

6) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,

2) wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu gminnego,

3) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie środowiska, o ochronie zwierząt,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, ustawy prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ustawy prawo geologiczne i górnicze, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

4) posiadanie prawa jazdy,

5) biegła znajomość obsługi  komputera ( środowisko Windows, pakiety biurowe OpenOffice, Microsoft Office, programy do obsługi poczty elektronicznej, przeglądarki internetowe, generatory wniosków), 

6) wysoki stopień kultury osobistej, kreatywność i komunikatywność, samodzielność w działaniu, systematyczność i punktualność, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obowiązki ogólne:

1) znajomość i przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie,

2) przestrzeganie zasad organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w Urzędzie i danej komórce organizacyjnej,

3) sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków
i otrzymywanych poleceń,

4) zgłaszanie zwierzchnikom o niedociągnięciach zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy, przedstawianie propozycji usprawnienia własnej pracy lub innych odcinków działalności,

5) zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych obowiązków,

6) przestrzeganie zasad współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie,

7) wnikliwe, uprzejme oraz bezstronne załatwianie stron,

8) prawidłowe organizowanie oraz usprawnianie metod pracy własnego stanowiska,

9) podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia,

10) wykonywanie innych czynności wynikających z polecenia służbowego przełożonego.

Obowiązki szczegółowe:

1) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym:

a) przygotowywanie oraz realizacja zadan określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

b) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

d) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) sporządzanie opinii i uzgodnień w sprawach dotyczących poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin oraz udzielania koncesji na wydobycie złóż i kopalin;

3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym:

a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

b) realizacja zadan określonych w gminnym programie opieki nad zabytkami,

c) współpraca z właściwymi organami ochrony zabytków;

4) realizacja zadań określonych w przepisach dotyczących odpadów, w tym przygotowywanie opinii do projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym:

a) przygotowywanie opinii i uzgodnień,

b) wykonywanie zadań związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

c) realizacja zadań określonych w gminnym programie ochrony środowiska oraz sporządzanie raportu z jego wykonania,

d) ustalanie należnej od gminy opłaty za korzystanie ze środowiska i prowadzenie sprawozdań w tym zakresie;

6) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;

7) prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego, w tym:

a) koordynacja działań związanych ze współpracą ze spółkami wodnymi,

b) sporządzanie sprawozdawczości,

c) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgód i pozwoleń wodnoprawnych dla zadań realizowanych przez gminę;

8) prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:

a) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

b) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy,

c) współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;

9) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt, w tym:

a) realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

10) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:

a) sporządzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

b) sporządzanie opinii w postępowaniach dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

c) sporządzanie opinii w postępowaniach prowadzonych przez organy właściwe w sprawach wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej;

11) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące regulacje wewnętrzne i inne akty prawne, udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

12) opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych,

13) udostępnianie informacji w ramach swoich kompetencji w celu sporządzania materiałów prasowych oraz udostępnienia informacji publicznej na podstawie przepisów szczególnych,

14) wytwarzanie, przekazywanie i aktualizowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda,

15) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań oraz jej bieżąca archiwizacja.

 

4. Wymagane dokumenty:

1)      podpisany list motywacyjny z adnotacją, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych”,

2)      życiorys podpisany przez kandydata wraz z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
z podaniem danych umożliwiających kontakt,

3)      kwestionariusz osobowy podpisany przez kandydata**,

4)      kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie umów o pracę (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), inne zaświadczenia dokumentujące staż pracy w oryginale lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach,

5)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem***,

7)      podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      podpisane oświadczenie kandydata, że w przypadku jego wyboru zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu zatrudnienie w Urzędzie
w wymiarze określonym w ogłoszeniu o naborze,

10)  podpisane oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowa Ruda”****,

      11) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Warunki pracy i płacy:

Miejsce pracy : Urząd Gminy Nowa Ruda

Stanowisko : Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony w wymiarze 1 etatu.

Praca przy monitorze ekranowym. Praca w budynku bez windy. Praca w terenie.

Przewidywany termin zatrudnienia :  styczeń 2019 rok.

Wynagrodzenie brutto :   według kategorii  XII zaszeregowania  na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa
w art.19 w/w ustawy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul.Niepodległości 1 lub przesłać w terminie do dnia 09.01.2019 roku do godziny 15.30 na adres:  Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości  1, 57-400 Nowa Ruda,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:   Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Referacie ITOŚ w Urzędzie Gminy Nowa Ruda”.

Na kopercie należy umieścić również adres zwrotny osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Otwarcie aplikacji nastąpi w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w dniu 10.01.2019 roku o godzinie 9.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 74 872 0910 lub 74 872 0908.

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne  i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem  rozmowy  kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa  Ruda                ul. Niepodległości  1 przez okres co najmniej  3 miesięcy. 

Wójt Gminy może odwołać, przerwać lub unieważnić procedurę naboru na każdym jej etapie, o ile zaszły niemożliwe do przewidzenia przed jej rozpoczęciem, obiektywne uzasadnione okoliczności uniemożliwiające jej kontynuowanie, w formie przewidzianej dla rozpoczęcia procedury naboru.


 

 

* Wójt Gminy Nowa Ruda, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – art.11 ust.2 ustawy
z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018 r. poz.1260).

** Kwestionariusz osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U z 1996 r., Nr 62, poz.286 ze zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Nowa Ruda w części dotyczącej naborów na stanowiska.

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018 r. poz.1260).

**** Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowa Ruda dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda w części dotyczącej naborów na stanowiska.

 

 

                                                     


     

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij