W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315


Zarządzenie nr 586/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Nowa Ruda.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:
 • § 1.             Przeznacza się do sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego, samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz 315 o nr rejestracyjnym DKL 13733 będący własnością Gminy Nowa Ruda.
 • § 2.            Ustala się warunki przetargu, o którym mowa w §1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 • § 3.            1. Wyznacza się Komisję do przeprowadzenia przetargu w dniu 4 grudnia 2020 roku
  w składzie:
1)      Kornelia Garbowska – przewodniczący,
2)      Sylwia Maciejczyk – członek,
3)      Mateusz Hryckiewicz – członek.
2. W przypadku nieobecności któregoś z członków, Komisja działa bez uzupełniania składu, w składzie co najmniej dwuosobowym.
 • § 4.            Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda,
  57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • § 5.            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/
 
 
Załącznik do zarządzenia nr 586/20 z dnia 23 listopada 2020 roku.
WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI JELCZ 315 O NR REJESTRACYJNYM
DKL 13733
 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz 315 o nr rejestracyjnym DKL 13733 będący własnością Gminy Nowa Ruda.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
1) rok produkcji – 1982
2) data ważności badań technicznych – 27.04.2021 r.
3) data ważności ubezpieczenia – 20.11.2021 r.
4) wskazanie drogomierza - 4784 km,
5) numer rejestracyjny – DKL 13733,
6) nr VIN – 3184
7) silnik z zapłonem samoczynnym o pojemności 11100 ccm/179kW/243KM.
8) napęd 2x4 (blokada tylnego mostu)
9) zabudowa – 2005 r.
 1. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100). Przedmiot sprzedaży jest wolny od wpisów, jakichkolwiek ciężarów i ograniczeń.
 2. Miejsce i termin przetargu:
  Drugi przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się dnia 4 grudnia 2020 roku.
  o godz. 10.30. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4, pokój nr 3.
 3. Osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu, zapoznania się z jego dokumentacją pod wskazanym adresem:
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bożkowie
  57-441 Bożków 35
  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: +48 503806055
 4. Warunki przystąpienia do przetargu:
  Złożenie w wyznaczonym terminie oferty pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta. Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy, adres, NIP i oferowaną cenę.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta – samochód pożarniczy marki Jelcz 315 o nr rejestracyjnym DKL 13733” , w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda.
  Termin składania ofert upływa dnia 4 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży będzie dokonanie zapłaty całej należnej kwoty z tytułu zapłaty ceny. Kwota podlega zapłacie przelewem na konto Gminy Nowa Ruda (GBS Radków z/s w Nowej Rudzie: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001) lub w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo do zmiany treści i warunków ogłoszenia, odwołania przetargu i nie wyłonienia oferty z powodu niskiej ceny, a także bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, /tel. 74 8720924, 606762680/ w godzinach od 7.00 do 14.00.
 
/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/