Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W związku ze zwolnieniem się stanowiska Kierownika Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym, wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza nabór.


Załącznik do zarządzenia Nr 228/17.
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 5 maja 2017 roku.

OSOOC.210.4.2017                                                                  Nowa Ruda, dnia 5 maja 2017 r.

 
WÓJT GMINY NOWA RUDA
OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym
w Urzędzie Gminy Nowa Ruda
 

1.Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
5) co najmniej 4 letni staż pracy – w tym co najmniej 4 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub wykonywanie przez minimum 4 lata działalności gospodarczej
o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu gminnego,

2) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na stanowiskach kierowniczych,

3) biegła znajomość obsługi  komputera ( środowisko Windows, pakiety biurowe OpenOffice, Microsoft Office, programy do obsługi poczty elektronicznej, przeglądarki internetowe), umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner itp.),

4) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego oraz aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami  i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy ( ustawa  o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa prawo geodezyjne, ustawa  o gospodarce nieruchomościami,  o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny),

5) posiadanie prawa jazdy kat.B,

6) wysoki stopień kultury osobistej, kreatywność i komunikatywność, samodzielność                   w działaniu, systematyczność i punktualność, dyspozycyjność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obowiązki ogólne:

-  znajomość i przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie,

- przestrzeganie zasad organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w Urzędzie i danej komórce organizacyjnej,

- sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków
 i otrzymywanych poleceń,

- zgłaszanie zwierzchnikom o niedociągnięciach zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy, przedstawianie propozycji usprawnienia własnej pracy lub innych odcinków działalności,

- zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych obowiązków,

- przestrzeganie zasad współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie,

- wnikliwe, uprzejme oraz bezstronne załatwianie stron,

- prawidłowe organizowanie oraz usprawnianie metod pracy referatu i własnego stanowiska,

- podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia,

- wykonywanie innych czynności wynikających z polecenia służbowego przełożonego.

Obowiązki szczegółowe:

- opracowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych w sprawach należących do właściwościowości referatu,

- przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady, Wójta oraz innych materiałów przedkładanych tym organom,

- opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu, w części dotyczącej zadań referatu oraz sprawozdań z wykonania budżetu,

- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skorzystania z prawa pierwokupu

nieruchomości rolnych,

- organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości,

- nadzór nad gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, współpraca z innymi organami gospodarującymi na mocy odrębnych przepisów nieruchomościami Skarbu Państwa lub  z właściwymi gminami,

- wykonywanie zadań związanych z komunalizacją mienia gminy oraz gromadzenie danych dotyczących mienia gminy,

- dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, w tym przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości oraz przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań rozgraniczeniowych nieruchomości,

- ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału,

- sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

- współpraca  ze wspólnotami mieszkaniowymi,

- reprezentowanie Gminy w sprawach związanych z zarządzaniem wspólnotami,

- udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie remontów i  inwestycji ze środków pozabudżetowych,

- nadzór nad uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w mieszkaniowym zasobie komunalnym oraz we wspólnotach mieszkaniowych, w tym nadzór nad prawidłowym i bieżącym podłączaniem budynków do  sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody  i odprowadzania ścieków,

- współpraca i współdziałanie z operatorami sieci oraz z zarządcami  i administratorami mieszkaniowego zasobu komunalnego w celu jak najszybszego podłączenia budynków do sieci oraz polepszenia warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców,

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację robót remontowo-budowlanych                               w mieszkaniowych zasobach komunalnych,

- nadzór nad prowadzeniem remontów i robót budowlanych na mieszkaniowym zasobie komunalnym oraz we wspólnotach,

- wytwarzanie, przekazywanie i aktualizowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w sprawach należących do właściwości referatu,

- bieżące archiwizowanie dokumentacji wytwarzanej na zajmowanym stanowisku i przekazywanie jej na stan archiwum zakładowego.

4. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny z adnotacją, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia                   29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 roku, poz.922)”,

2)      życiorys podpisany przez kandydata wraz z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,

3)      kwestionariusz osobowy podpisany przez kandydata (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w Urzędzie Gminy Nowa Ruda),

4)      kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie umów o pracę (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), inne zaświadczenia dokumentujące staż pracy w oryginale lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach,

5)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6)      podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      podpisane oświadczenia kandydata o tym, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013 roku, poz.168 z późn. zm.),

9)      podpisane oświadczenie kandydata, że w przypadku jego wyboru zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu zatrudnienie w Urzędzie w wymiarze określonym w ogłoszeniu o naborze,

      10) podpisana przez kandydata autorska propozycja pracy w Referacie Gospodarowania

            Mieniem Komunalnym,

      11) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Z uwagi na fakt, że nabór dotyczy stanowiska kierowniczego, nie przysługuje w nim pierwszeństwo w zatrudnieniu, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych.

 

6. Warunki pracy i płacy:

Miejsce pracy : Urząd Gminy Nowa Ruda

Stanowisko : Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony w wymiarze 1 etatu.

Praca przy monitorze ekranowym.

Praca w budynku bez windy. Praca w terenie.

Przewidywany termin zatrudnienia :  maj 2017 rok

Wynagrodzenie brutto :   według kategorii  XIII zaszeregowania  na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art.19 w/w ustawy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul.Niepodległości 1 lub przesłać w terminie do dnia  16 maja 2017 roku do godziny 13.30  na adres:  Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości  1, 57-400 Nowa Ruda, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:   Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy Nowa Ruda”.

Na kopercie należy umieścić również adres zwrotny osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie aplikacji nastąpi w Urzędzie Gminy Nowa Ruda
w dniu 16 maja 2017 roku o godzinie 14.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 74 872 0910 lub 74 872 0908.

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne  i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem  rozmowy  kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.  


Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa  Ruda                ul. Niepodległości  1 przez okres co najmniej  3 miesięcy. 


Wójt Gminy może odwołać, przerwać lub unieważnić procedurę naboru na każdym jej etapie, o ile zaszły niemożliwe do przewidzenia przed jej rozpoczęciem, obiektywne uzasadnione okoliczności uniemożliwiające jej kontynuowanie, w formie przewidzianej dla rozpoczęcia procedury naboru.

 

                                                      


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij