Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Ogłoszenia o przetargach i rokowaniu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1b, położonej

w Dzikowcu nr 77, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 416/19

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Położenie nieruchomości: Dzikowiec nr 77

Numer działki: 262

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 600m2

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00012874/0 bez obciążeń

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1b, położony na parterze budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wielorodzinnego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego o 7 lokalach mieszkalnych, wzniesiony przed 1945 rokiem.  Lokal składa się z: pokoju z aneksem kuchennym i wc o pow. użytkowej 21,84m2. Lokal wyposażony jest

w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną . Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 597/10000cz. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 262 o pow. 600m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w wypisie z ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.  poz. 2204 z późń. zm.) upłynął

w dniu 25.07.2019r. 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 24 000,00 zł

Wysokość wadium: 4 800,00 zł płatne do dnia 23.09.2019 r.

I przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. o godzinie 12 30 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel.  74/872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

 

 


 

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4, położonej w Dworkach nr 29, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 415/19

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Położenie nieruchomości: Dworki nr 29

Numer działki: 35

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 1500m2

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00026619/6 bez obciążeń

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal mieszkalny nr 4, położony na I piętrze budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wielorodzinnego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, wzniesiony przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: pokoju z aneksem kuchennym i wc o pow. użytkowej 18,20m2. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza o pow. 6,16m2usytuowana na zewnątrz budynku mieszkalnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wc znajduje się poza budynkiem. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 882/10000cz. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 35 o pow. 1500m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów i produkcji nie kolidującej z funkcją mieszkaniową w części na cele rolnicze, w wypisie z ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.  poz. 2204 z późń. zm.) upłynął w dniu 25.07.2019r. 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł

Wysokość wadium: 3 600,00 zł płatne do dnia 23.09.2019 r.

I przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel.  74/872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 


 

 

Wyciąg z ogłoszenia rokowań

 

 

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o rokowaniach:

II rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, położonego w Bartnicy nr 37, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 414/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Położenie nieruchomości: Bartnica nr 37

Numer działki: 36/4 i 36/3- 1/12 cz.

Powierzchnia  nieruchomości: dz.nr 36/4 o pow. 1597m2 i dz. nr 36/3 o pow. 212m2 – 1/12cz.

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00027995/2 bez obciążeń i SW2K/00006001/5 bez obciążeń

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 36/4 o pow.1597m2, sklasyfikowana jako B - zabudowa mieszkaniowa. Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Nowa Ruda nie obowiązuje od 01.01.2004r., zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw nr SW2K/00027995/2.
Dział III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno - użytkowym, wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, wolnostojącym, podpiwniczonym o 2 lokalach mieszkalnych i 2 lokalach użytkowych, wzniesionym na początku XX wieku. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba, które posadowione jest na działce numer 36/3, c.o indywidualne i ogrzewanie piecowe.

Lokal użytkowy nr 3, położony jest na parterze budynku, składa się z: 3 biur, zaplecza, korytarza, umywalki i w.c. o powierzchni użytkowej 76,60m2. Do lokalu przynależą: 2 piwnice o powierzchni odpowiednio 8,90m2 i 4,80m2. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej działki numer 36/4 wynosi 2231/10000 części i działki numer 36/3 – 1/12części na której posadowione jest szambo obsługujące budynki Bartnica nr 37 i Bartnica nr 37 a i b .


Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi: 30 000,00 zł

Wysokość zaliczki: 6000,00 zł płatne do dnia 23.09.2019 r. do godz. 1400

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

- wpłata zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy

- złożenia na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Rokowania odbędą się w dniu 27.09.2019 r. o godzinie 12 15 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie o rokowaniach dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Wyciąg z ogłoszenia rokowań zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych informacji dotyczących rokowań udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami

 i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel.  74/872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY


Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 22 sierpnia 2019r.  został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie  przetargowym, na okres od dnia 22 sierpnia do 11 września 2019 roku, będący załącznikiem   do Zarządzenia Nr 417/1 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 sierpnia 2019r: :


-  lokal użytkowy, położony w Czerwieńczycach nr 55. 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Ludwikowicach Kł., ul. Główna nr 27, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 188/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Położenie nieruchomości: Ludwikowice Kł., ul. Główna nr 27

Numer działki: 1153/8

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 350m2

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00015925/4 bez obciążeń

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal mieszkalny nr 4, położony na I piętrze w budynku mieszkalnym w zabudowie półzwartej, wielokondygnacyjnym o 9 lokalach mieszkalnych, podpiwniczony z początku XX wieku. Lokal składa się z: 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, wc i pom. gosp. o łącznej pow. użytkowej 91,48m2. Do lokalu przynależy komórka na parterze budynku o pow. 4,87m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną (odłączoną od zasilania), z odprowadzeniem do szamba, ogrzewanie indywidualne piecowe na paliwo stałe. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1614/10000cz. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kł. Gminy Nowa Ruda  działka nr 1153/8 o pow. 350m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, jednorodzinnej i wielorodzinnej, w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z póź.zm.) upłynął w dniu 29.12.2018r. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony z dnia 08.03.2019r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu chętnych nabywców.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 63 300,00 zł

Wysokość wadium: 12 660,00 zł płatne do dnia 16.05.2019 r.

II przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2016 r. o godzinie 12 15 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 14. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl , zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel.  74/872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij