W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny w Przygórzu

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 589/20 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1, pkt 1,2, art. 35 ust. 1,2,3 art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 6, położony w Przygórzu nr 190a, w granicach działki nr 136/2 o powierzchni 1300m2, KW Nr SW2K/00025414/2.

  • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia

  • 2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Przygórze, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Adrianna Mierzejewska - Wójt Gminy  Nowa Ruda/
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 589/20
z dnia 24.11.2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 24.11.2020 r. do dnia 14.12.2020 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025414/2

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 136/2/1, AM-1, obręb 0011 Przygórze.

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,13 ha.

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 6, położony w Przygórzu nr 190a , na piętrze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym,  podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni i przedpokoju  o powierzchni użytkowej 45,06m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: piwnicę o pow. 1,17m2, strych o pow. 6,28m2 . WC wspólne poza lokalem. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1083/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną,  kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 136/2 o pow. 1300m2 przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w części jako tereny z przewagą funkcji gospodarczych z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa oraz stacji paliw. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe.

4. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

5. Cena nieruchomości: 40.000,00 zł
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

/Adrianna Mierzejewska - Wójt Gminy  Nowa Ruda/

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Przygórze – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda