Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Willa Rodziny Rose - II przetarg ustny nieograniczony

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

ZARZĄDZENIE NR 491/17
WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

CZYTAJ CAŁE ZARZĄDZENIE

Załącznik do Zarządzenia Wójta
Gminy Nowa Ruda Nr 491/17 z dnia 13.09.2017 r.
Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Położenie nieruchomości: Nowa Ruda, ul. Kopernika 10
Numer działki: 74 (AM-1)
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 0,2926 ha
Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00024723/4 bez obciążeń
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana w granicach działki nr 74 (B) o powierzchni 0,2926 ha, Obręb Nowa Ruda, AM-1.
Działka o kształcie regularnym, położona na terenie ze spadkiem, ogrodzona, przy drodze wojewódzkiej – działka nr 350/1. Zabudowę działki stanowi budynek o charakterze użytkowym, wolnostojący, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym i z podpiwniczeniem; rok budowy 1886.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi:
powierzchnia piwnic: 169,15 m2, powierzchnia
parteru: 184,51 m2, powierzchnia piętra 154,46 m2, powierzchnia poddasza: 115,94 m2,
powierzchnia strychu: 41,17 m2.
Budynek figuruje w wykazie zabytków oraz jest zlokalizowany w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Nowa Ruda, figurującego w wykazie obszarów zabytkowych. Obiekt podlega ochronie prawnej w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przedmiotowy obiekt nie jest wpisany indywidualnie do
rejestru zabytków.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum Miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską w Nowej Rudzie działka znajduje się w następującej jednostce funkcjonalnej: dz. nr 74, Obr. 3, AM-1 – symbol 2UE, położona w strefie „K” – ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego. Tereny kategorii oznaczonej symbolem UE przeznaczone są na usługi ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz nie wymienionych wcześniej obiektów zbiorowego zamieszkania.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 500.000,00 zł
Wysokość wadium: 100.000,00 zł
Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.
I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 02.06.2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.11.2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 20.11.2017
r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3)
unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:
1) wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
2) zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
3) wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
4) nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu
ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,
5) nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarowania Mieniem
Komunalnym Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 15, tel. 74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości. Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nowa Ruda, dnia 13.09.2017 r.
Wójt Adrianna Mierzejewska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij