W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki w Sokolcu

Zarządzenie nr 661/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 grudnia 2020 roku


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 591/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w zarządzeniu Nr 591/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w ten sposób, że w § 1 w miejsce błędnie wpisanego wyrazu „przetargu wpisuje się prawidłowo „bezprzetargowej”.
 • § 1. Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianom.
 • § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                        /Adrianna Mierzejewska - Wójt Gminy Nowa Ruda/

 

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 591/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:
 • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Sokolcu, w granicach działki nr 68/11 o powierzchni 0,0170 ha, KW Nr SW1K/00103105/7.
 • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 1. 2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sokolec, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/
 
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 591/20
z dnia 26 listopada 2020 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 26.11.2020 r. do dnia 16.12.2020 r.
 1. Oznaczenie nieruchomości:
1) nr księgi wieczystej: SW1K/00103105/7
2) według katastru nieruchomości: dz. 68/11, AM-1, obręb 0013 Sokolec.
2. Powierzchnia nieruchomości : 0,0170 ha.
3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa o w granicach działki nr 68/11 (dr) o powierzchni 0,0170 ha, Obręb Sokolec. Działka jest niezabudowana o kształcie wydłużonym, stanowi drogę wewnętrzną, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sokolec działka posiada status drogi wewnętrznej.
4. Forma przeznaczenia do sprzedaży: droga bezprzetargowa.
5. Cena nieruchomości: 15.867,00 zł w tym 23% podatku VAT, tj. kwota 2.967,00 zł
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.
 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami
korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Otrzymują:
1)      Sołtys wsi Sokolec – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl
3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a
/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/