W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Świerki

Zarządzenie Nr 571/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471, poz. 782 i poz. 1709), § 4, § 5 ust. 1, § 20 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313),
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 314/4 o ogólnej powierzchni 0,2097 ha, położoną w obrębie Świerki, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda opisaną w ust. 1 przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną na okres od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2023 r.

3. Roczna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 wynosi 45,30 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 30/100) tj. 216,00 zł za 1 ha.

 • §2.1. Czynsz dzierżawny o którym mowa w § 1 ust. 3 płatny jest w dwóch ratach w terminach:
  I rata – w terminie do 31 marca,
  II rata – w terminie do 30 września,
  każdego roku.
  Zapłata czynszu dzierżawnego w roku 2020 nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości czynszu dzierżawnego.

2. Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.

 • § 3. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Świerki. Informacja o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/Załącznik do zarządzenia Nr 571/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 06 listopada 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 listopada 2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r.

1. Położenie nieruchomości: Świerki

2. Numer działki: 314/4

3. Księga Wieczysta: SW2K/00027568/0

4. Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości (ha): 0,2097 ha

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 314/4, AM-2, obręb Świerki, o ogólnej pow. 0,2097 ha sklasyfikowana jako RIVb, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
Działka nr 314/4 położona w Świerkach nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

6. Termin trwania dzierżawy: od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2023 r.

7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

1) Roczna wysokość czynszu dzierżawnego: 45,30 zł stanowi podstawę do ustalania wysokości czynszu dzierżawnego proporcjonalnie do okresu użytkowania w danym roku kalendarzowym.

2) Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.

8. Forma przeznaczenia do dzierżawy: tryb bezprzetargowy

9. Termin wnoszenia opłaty: czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach w terminach:
I rata – w terminie do 31 marca,
II rata – w terminie do 30 września,
każdego roku.
Zapłata czynszu dzierżawnego w roku 2020 nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości czynszu dzierżawnego.

10. Zasada aktualizacji opłaty: o zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca. W przypadku zmiany wysokości czynszu w trakcie roku kalendarzowego należny czynsz ustalany jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania, a różnica podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

3) a/a