W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb przetargowy - Włodowice

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 418/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 1700,00 m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/3 obręb Włodowice, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do 31.10.2023 roku.

3. Stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w wysokości 34,00 zł netto miesięcznie (słownie trzydzieści cztery złote 00/100), tj. 0,02 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto.

§2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Włodowice. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 418/20
z dnia 30 września 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

1.      Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: brak księgi,

2)        według katastru nieruchomości: dz. 80/3, AM-2, obręb 0015 Włodowice.

2.      Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 1700,00 m2.

3.      Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1700,00 m2, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe: PsIV, położona w granicach działki numer 80/3 we wsi Włodowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego. Działka numer 80/3 we wsi Włodowice nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

4.      Czas trwania dzierżawy: do 31.10.2023 roku.

5.      Wysokość opłat:

1)        miesięczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego: 34,00 zł netto (tj. 0,02 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto),

2)        do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczone 23% podatku VAT,

3)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

6.      Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

7.      Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30 września 2020 r. do dnia 20 października 2020 r.

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Włodowice – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

                                                               /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/