W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb przetargowy - Jugów

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 419/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargowym na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 270,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 728/2 obręb Jugów, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do 31.10.2023 roku.

3. Stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w wysokości 18,90 zł netto miesięcznie (słownie osiemnaście złotych 90/100), tj. 0,07 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto.

§2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 419/20
z dnia 30 września 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

1.      Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: SW2K/00012627/4,

2)        według katastru nieruchomości: dz. 728/2, AM-3, obręb 0007 Jugów.

2.      Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 270,00 m2.

3.      Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 270,00 m2, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe: PsIV, położona w granicach części działki numer 728/2 we wsi Jugów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów działka numer 728/2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.

4.      Czas trwania dzierżawy: do 31.10.2023 roku.

5.      Wysokość opłat:

1)        miesięczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego: 18,90 zł netto (tj. 0,07 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto),

2)        do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczone 23% podatku VAT,

3)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

6.      Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

7.      Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30.09.2020 r. do dnia 20.10.2020 r.

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

                                                   /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/