W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Użyczenie nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 47/21
WÓJTA GMINY NOWA RUDA
z dnia 5 lutego 2021 roku
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. poz. 1378) art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art.35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.1990, zm. Dz.U. 2021r. poz. 11 ), § 4, § 5 pkt 1 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 , zm. 2014r. poz. 1824 i poz.2953, zm.2015r. poz. 4379, zm. 2016r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz zm. 2020r. poz. 313)), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas nieokreślony  5 pomieszczeń o powierzchni 101,08m2  usytuowanych na I piętrze budynku, położonego w Jugowie, ul. Główna nr 83,
 w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 342/18 o pow. 0,0336ha - opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Pomieszczenia o których mowa w ust.1 wykorzystywane będą na realizację celów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa z/s Jugów, ul. Główna nr 83.
§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości, ul. nr 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Adrianna Mierzejewska  -– Wójt Gminy Nowa Ruda

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 47/21
z dnia 05.02.2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 05.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r.
  1. Oznaczenie nieruchomości:
1)nr księgi wieczystej: SW2K/00018928/6
2)według katastru nieruchomości: dz. nr 342/18, obręb 0007 Jugów
2.Powierzchnia nieruchomości :  działka o powierzchni 0,0336ha
3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: część budynku składająca się z pomieszczeń nr 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 położonych na I piętrze budynku Jugów, ul. Główna nr 83 o powierzchni 101,08m2. Pomieszczenia będą wykorzystywane na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa, a w szczególności do prowadzenia działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury.  W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka numer 342/18  sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.
4.Forma przeznaczenia do użyczenia: tryb bezprzetargowy.
5.Termin trwania użyczenia : na czas nieokreślony
 
Adrianna Mierzejewska  -– Wójt   Gminy Nowa  Ruda
 
Do wiadomości trzymują:
1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl
3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda
4)      BIP
5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda