W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Użyczenie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 66/21

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. poz. 1378) art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art.35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.1990, zm. Dz.U. 2021r. poz. 11 ), § 4, § 5 pkt 1 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 , zm. 2014r. poz. 1824 i poz.2953, zm.2015r. poz. 4379, zm. 2016r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz zm. 2020r. poz. 313)), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas określony Stowarzyszeniu pod nazwą ,, Ochotnicza Straż Pożarna w Bożkowie” część nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (remiza OSP) 7 pomieszczeń o powierzchni 179,20m2 usytuowanych na parterze budynku, położonego w Bożkowie, w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 811/30 o pow. 0,1243ha - opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Pomieszczenia o których mowa w ust.1 wykorzystywane będą na realizację celów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia pod nazwą ,, Ochotnicza Straż Pożarna w Bożkowie”.
§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości, ul. nr 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bożków . Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 66/21
z dnia 16.02.2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 16.02.2021 r. do dnia 08.03.2021 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00020766/9

2)według katastru nieruchomości: dz.nr 811/30, obręb 0003 Bożków

2.Powierzchnia nieruchomości : część działki o powierzchni 0,1243ha

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: zabudowana budynkiem remizy Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej część działki gruntu o powierzchni 0,1243ha, położona w Bożkowie w granicach dz. nr 811/30. Do użyczenia przeznaczona jest część budynku OSP, położona na parterze, składająca się z: pomieszczenia 0/2 szatni , pomieszczenia 0/3 sali odpraw, pomieszczenia 0/3a przedsionka ppoż., pomieszczenia 0/4 zaplecza socjalnego, pomieszczenia 0/5 toalety, pomieszczenia 0/6 kotłowni i pomieszczenia 0/7 garażu o powierzchni 179,20m2. Część wspólna to pomieszczenie 01 - klatka schodowa. Przedmiotowa część nieruchomości będzie wykorzystywana na realizację celów statutowych OSP w Bożkowie. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego część działki numer 811/30 sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.

4.Forma przeznaczenia do użyczenia: tryb bezprzetargowy.

5.Termin trwania użyczenia : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022roku.

 

Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda

Do wiadomości trzymują:

  1. Sołtys wsi Bożków – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

  2. Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

  3. Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

  4. BIP

  5. Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda