W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Użyczenie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 272/21

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 11 sierpnia 2021 roku

w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372) art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art.35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1990, zm. Dz.U. z 2019r. poz.2020, zm. Dz.U.2021r. poz. 11 i poz.234 ), § 4, § 5 pkt 1 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 , zm. 2014r. poz. 1824 i poz.2953, zm.2015r. poz. 4379, zm. 2016r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz zm. 2020r. poz. 313)), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas nie oznaczony  część pomieszczenia magazynu o powierzchni 133,56m2  , położonego w Ludwikowicach Kł.,  ul. Fabryczna, w granicach działki numer 917/23 o ogólnej powierzchni 2780m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SW2K/00015571/7  - opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Pomieszczenia o których mowa w ust.1 wykorzystywane będą na realizację celów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia  Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  z/s Ludwikowice Kł., ul. Fabryczna nr 2.
§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości, ul. nr 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kł. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Z up. Wójta Anna Zawiślak  -– Zastępca Wójta /

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 272/21
z dnia 11.08.2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 11.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00015571/7

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 917/23, obręb 0009 Ludwikowice Kł.

2.Powierzchnia nieruchomości :  działka o powierzchni 2780m2

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: część budynku magazynowego o powierzchni 133,56m2 położonego w Ludwikowicach Kł., ul. Fabryczna . Pomieszczenie będzie wykorzystywane na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, a w szczególności będzie służyło celem magazynowym, głównie do przechowywania sprzętu stanowiącego własność CKGNR.  W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka numer 917/23 o powierzchni 2780m2  sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.

4.Forma przeznaczenia do użyczenia: tryb bezprzetargowy.

5.Termin trwania użyczenia : na czas nieokreślony

 

/Z up. Wójta Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/  

 

Do wiadomości trzymują:

1)      Sołtys wsi Ludwikowice Kł. – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda