W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Użyczenie nieruchomości

ZARZĄDZENIE  NR 169/22

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1899 z póź.zm.)

§ 5,  Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 ze zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 § 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas określony tj. od 1 czerwca  2022r. do 30 listopada 2022r, część działki o pow. 0,6500 ha znajdującej się  w granicach nieruchomości  oznaczonej numerem ewidencyjnym 581/4 obręb Jugów, ul. Grzybowska  Gmina Nowa Ruda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SW1K/00104484/4  - opisana w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka numer 581/4, obręb Jugów sklasyfikowana jest jako RIV, W, ŁIV o pow. 0,7008ha.

3. Część działki o której mowa w ust.1 wykorzystywana będzie na potrzeby zaplecza budowy i magazyn materiałów na czas realizacji przez Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych ,,EKO-WOD Sp. z o.o. z/s w Świdnicy, ul. Towarowa nr 12 – 14, zadania  pod nazwą  ,,Budowa kanalizacji w miejscowości Jugów.”

§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości, ul. nr 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów, informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                   / Z up. Wójta Anna Zawiślak- Zastępca Wójta/

 

 

Do wiadomości trzymują:

1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda

 

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 169/22
z dnia 10.05.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.05.2021 r. do dnia 30.05.2021 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW1K/00104484/4

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 581/4, obręb 0007 Jugów

2.Powierzchnia nieruchomości :  działka o powierzchni 0,7008ha

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: część działki o pow. 0,6500ha znajdującej się  w granicach nieruchomości  oznaczonej numerem ewidencyjnym 581/4 obręb Jugów, ul. Grzybowska  Gmina Nowa Ruda w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jest jako RIV, W, ŁIV . Część działki określona j/w wykorzystywana będzie na potrzeby zaplecza budowy i magazyn materiałów na czas realizacji przez Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych ,,EKO-WOD Sp. z o.o. z/s w Świdnicy, ul. Towarowa nr 12 – 14, zadania  pod nazwą  ,,Budowa kanalizacji w miejscowości Jugów.”

4.Forma przeznaczenia do użyczenia: tryb bezprzetargowy.

5.Termin trwania użyczenia : od 1 czerwca do 30 listopada 2022r.

 

/Z up. Wójta Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/ 

 

 

Do wiadomości trzymują:

1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda