W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr 196/22

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 20 maja 2022 roku

w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art.35 ust. 1b ustawy z dnia  21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1899 z póź.zm.),

§ 5 ust.1 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 z póź. zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas oznaczony t.j. od 11 czerwca 2022r. do  11 czerwca 2024 r na rzecz Stowarzyszenia pn.: „KS Tom-Dar. Ludwikowice” z siedzibą, 57-450  Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 9 część działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 155 AM-1 o powierzchni 0,02 ha, położonej w Jugowie. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako Bz – tereny rekreacyjno–wypoczynkowe, zabudowanej budynkiem zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w związku z wykonywaniem celów statutowych Biorącego do używania, w szczególności: organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób pełnoletnich, upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zapewnieniem młodzieży możliwości udziału w sporcie, prowadzeniem szkoleń sportowych - opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości, ul. nr 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/Z up. Wójta Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/ 

   

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 196/22
z dnia 20.05.2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 20.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: bez urządzonej księgi wieczystej

2)według katastru nieruchomości: część działki nr 155, obręb 0007 Jugów

2.Powierzchnia nieruchomości :  0,02m2

3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako Bz – tereny rekreacyjno–wypoczynkowe, zabudowana budynkiem zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w związku z wykonywaniem celów statutowych Biorącego do używania, w szczególności: organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób pełnoletnich, upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zapewnieniem młodzieży możliwości udziału w sporcie, prowadzeniem szkoleń sportowych.

4.Forma przeznaczenia do użyczenia: tryb bezprzetargowy.

5.Termin trwania użyczenia : na czas oznaczony od 11 czerwca 2022r. do  11 czerwca 2024 r

 

/Z up. Wójta Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/ 

 

Do wiadomości trzymują:

1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda

4)      BIP

5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda