W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Ogłoszenie o naborze wniosków z programu WFOŚiGW


Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Ruda, realizowanych na zasadach określonych w Regulaminie, polegających na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), przyjętego uchwałą Numer 22/IV/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2019 r. roku.

1. Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: ogrzewanie gazowe, ogrzewanie na lekki olej opałowy, ogrzewanie na paliwo stałe (ekogroszek) (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), ogrzewanie na biomasę (pelet) (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe), ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłowniczą.

Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiadać certyfikat CE. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne i pieców objętych ochroną konserwatorską. W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

2. Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, które nie kwalifikują się do programu CZYSTE POWIETRZE oraz wspólnoty mieszkaniowe.

3. Ustala się, że koszty kwalifikowalne są to koszty poniesione po 1 stycznia 2017 r.

4. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity dotacji:
- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - do 7.000,00 zł,
- dla domu jednorodzinnego – do 10.000,00 zł,
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, limit dotacji dla instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł.


5. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać od 21 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pok. nr 5 lub listownie na adres: Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400, Nowa Ruda. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

6. Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, opatrzonym podpisem beneficjenta, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje i dołączone wszystkie wymagane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w Regulaminie.
Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w Regulaminie podlegają odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący (Urząd Gminy) zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

7. Wysokość środków przewidywanych do pozyskania w ramach pożyczki z WFOŚiGW do budżetu Gminy wyniesie 500.000,00 zł.

8. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji.

9. Po wykonaniu zadania, Beneficjent przedkłada Dotującemu wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi umową dokumentami. Po ich pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania. Przekazanie Beneficjentowi dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Nowa Ruda przez WFOŚiGW.

10. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Kompletny Regulamin, wzory wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów, dostępne są w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pok. nr 5 oraz poniżej:


OGŁOSZENIE O NABORZE

WZÓR WNIOSKU

UCHWAŁA 22.IV.19.2019-01-30