W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

WFOŚ: Ogłoszenie o naborze


UWAGA: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO 29 WRZEŚNIA 2017!!!


Urząd Gminy w Nowej Rudzie ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych
z ograniczeniem niskiej emisji


na terenie Gminy  Nowa Ruda realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowa Ruda na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjętego uchwałą Nr 272/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017 roku, zwanej dalej uchwałą.

1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie
od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 29 września 2017 r.
w Urzędzie Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4, pok 7,
tel. 74 872 09 41 (opcjonalnie: 74 872 09 29, 74 872 09 04, 74 872 09 40).

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie gazowe
b) ogrzewanie na lekki olej opałowy
c) ogrzewanie na paliwo stałe (ekogroszek) (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
d) ogrzewanie na biomasę (pelet) (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
e) odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe)
f) ogrzewanie elektryczne
g) sieć ciepłowniczą
Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiadać certyfikat CE.
W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
- pieców objętych ochroną konserwatorską.
W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację.
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

4. Okres kwalifikowalności kosztów.
Ustala się, że koszty kwalifikowalne są to koszty poniesione po 1 stycznia 2017r. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie.

5. Wysokość dotacji.
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity dotacji:
- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - do 7.000,00 zł
- dla domu jednorodzinnego – do 10 000 zł.
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł

6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 25 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4, pok 7,  lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 1, 57-400, Nowa Ruda.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Nowej Rudzie.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4, pok. 7 – oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce   „Zmiana systemu ogrzewania – dotacje” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy „Ochrona  środowiska”, zakładka „Zmiana systemu ogrzewania – dotacje”.

7. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.
Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w Rozdziale I pkt od 1 do 11 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały. Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w Rozdziale IV pkt 2 i 3 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały i nieuzupełnione w trybie opisanym w pkt 4 regulaminu podlegają odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.


WIĘCEJ INFORMACJI:

ogłoszenie.doc (24kB) plik

nabor_wnioskow_WFOSiGW.pdf (540kB) pdf

Regulamin_WFOSiGW.pdf (493kB) pdf

koszty_kwalifikowane.pdf (253kB) pdf

Wniosek.doc (29kB) plik