W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 22/2021/G z dnia 14 kwietnia 2021r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 22/2021/G z dnia 14 kwietnia 2021r.
 
 
PROJEKT GRANTOWY: Nasze Góry Sowie
 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Termin składania wniosków
od 4 maja 2021r. do 20 maja 2021r. w godzinach pracy Biura LGD
 
Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
 
Zakres tematyczny naboru
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).
 
Cele z Lokalnej strategii Rozwoju
Cel ogólny 2: Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz rozwoju obszaru „Partnerstwa    Sowiogórskiego”
Cel szczegółowy 2.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i budowanie poczucia lokalnej wspólnoty       
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i/lub organizacji edukacja przyrodnicza  i klimatyczna
 Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru:
 • liczba wydarzeń/imprez  – 5 szt.
 • liczba warsztatów – 3 szt.
 
Warunki dodatkowe
 1. Wymagana realizacja 1 wskaźnika w ramach jednego zadania grantowego
 2. 2.       Wartość zadania grantowego kwota minimalna 5 000,00 zł – kwota maksymalna 20 000,00 zł
 3. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych wskaźników:
 • wydarzenie/impreza  – kwota maksymalna kwota maksymalna jednego wskaźnika - 10 200,00 zł
 • warsztat – kwota maksymalna kwota maksymalna jednego wskaźnika - 15 000,00 zł
        4. zadania grantowe są wybierane do wyczerpania liczby wskaźników planowanych do osiągnięcia
             w ramach naboru
Forma wsparcia – refundacja
Intensywność pomocy – 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
 
Limit środków w ramach naboru – 96 000,00zł
 
Termin realizacji projektu grantowego realizowanego przez LGD do 31 grudnia 2022r.
Realizacja zadania grantowego przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
 
Uprawnieni wnioskodawcy
O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570 z późn.zm) z uwzględnieniem warunków dodatkowych ogłoszenia.
 
Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym -  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
 3. Złożony wniosek musi być zgodny :
 • z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.
  z 2015 poz. 1570 z późn. zm.
  ),
  • z kartą oceny wstępnej tj. warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, oceną zgodności z LSR,
  • pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR „Partnerstwa Sowiogórskiego” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 21:
   • Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)                          
   • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)                                                           
   • Operacja angażuje: 2 i więcej partnerów (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie angażuje partnerów  (0 pkt.)
   • Udział w operacji osób z grup defaworyzowanych   (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.)
   • Wnioskodawca skorzystał  już z dofinansowania w ramach grantów LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak – 3 pkt.; nie – 0 pkt.)
   • Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Całego obszaru LGD (5 gmin) – (4 pkt.) / obszaru dwóch gmin – (2 pkt.) / obszaru jednej gminy – (0 pkt.)
   • Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpropagowania źródła finansowania operacji, w szczególności
    do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.)  (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.)
   • Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie  (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
   • Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który korzystał z bezpłatnego doradztwa bezpośredniego na etapie przygotowania wniosku i szkoleń oferowanych przez LGD: wnioskodawca korzystał
    ze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) (5 pkt. ) / wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia - (3 pkt.) /  wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD (0 pkt.)
   • Wnioskodawca spoza sektora publicznego   (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.)
   • Gotowość dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.)
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
Tryb składania wniosków
 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz w wersji elektronicznej wraz
  z załącznikami (prosimy o nagranie na nośniku wszystkich załączników, które posiadają Państwo
  w wersji elektronicznej). Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Wersje papierowa
  i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Nośnik powinien być podpisany wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru.
 3. Należy przygotować trzecią kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej  § 23 pkt 7 Regulaminu Pracy Rady:
„7. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji
o kolejności na liście o której mowa w pkt. 6, zwanej także listą rankingową, decyduje data
i godzina wpływu wniosku do Biura podczas naboru wniosków (wcześniejsza data i godzina wpływu oznacza wyższe miejsce na liście rankingowej)”.
 
Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście
w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Sowiogórskie (ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca), w godzinach pracy biura, po wcześniejszym telefonicznym lub poprzez email  uzgodnieniu terminu.

Wymagane dokumenty
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 
Formularze dokumentów do pobrania
 1. Wniosek o powierzenie grantu
 2. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy
 3. Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu
 4. Umowa o powierzenie Grantu
 5. Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu
 6. Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu
 7. Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu
 8. Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania
 9. Zasady rozliczania grantu, monitoringu i kontroli
 
 
 
Wykaz załączników do ogłoszenia
 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 3. Procedury dla Projektów Grantowych wraz z lokalnymi kryteriami wyboru
 4. Karta weryfikacji wstępnej
 5. Regulamin Pracy Rady
 6. Karta Doradztwa
 
Miejsce udostępniania dokumentów
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, formularze wniosków
o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne
są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” – www.partnerstwo-sowiogorskie.pl
 
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • formularz wniosku o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • kryteria wyboru operacji
 
WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW
 
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:
 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie
  do złożenia wniosku.
 • Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie
  z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy  o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie żadnych dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD
  ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami weryfikacji i kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia
  o naborze.
 • Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów  w terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w określonym terminie nie złoży wyjaśnień bądź dokumentów lub złożone wyjaśnienia, dokumenty są niewystarczające, a pewne okoliczności nadal budzą wątpliwości, LGD uzna je za nieudowodnione. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.