W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

LGD ogłasza nabór na PROJEKT GRANTOWY Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich

       
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 17/2020/G z dnia 02 marca 2020r.

-NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do naboru nr 10/2018/G z dnia 03 kwietnia 2018r.

 

 PROJEKT GRANTOWY

Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termin składania wniosków

 

od 23.03.2020r. do 06.04.2020r. w godzinach pracy Biura LGD

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

 

Zakres tematyczny naboru

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).

 

Cele z Lokalnej strategii Rozwoju

Cel ogólny 2: Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz rozwoju obszaru „Partnerstwa Sowiogórskiego”

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i budowanie poczucia lokalnej wspólnoty       

Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i/lub organizacji edukacja przyrodnicza  i klimatyczna

 

Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru 10/2018/G z dnia 03 kwietnia 2018r.

 • liczba wydarzeń/ imprez – 4 szt.
 • Liczba przeprowadzonych warsztatów – 3 szt.

 

Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru uzupełniającego:

 • liczba wydarzeń/ imprez – 1 szt.
 • Liczba przeprowadzonych warsztatów – 1 szt.

 

Kwota pomocy w ramach naboru uzupełniającego 

Maksymalna kwota pomocy na jeden grant - 9 000,00zł

Minimalna kwota pomocy na jeden grant - 5 000,00 zł

- z uwzględnieniem warunków dodatkowych ogłoszenia

 

Warunki dodatkowe

 1. Wymagana realizacja 2 wskaźników w ramach jednego zadania grantowego.
 2. Koszty kwalifikowane zadania od 5 000,00 zł - 9 000,00 zł
 3. Wartość zadania wraz z wkładem własnym (koszt niekwalifikowany):

min. 10 000,00 zł. , max. 23 500,00 zł. 

 1. Termin realizacji projektu grantowego realizowanego przez LGD do 10.12.2020r.

Realizacja zadania grantowego przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2020r.

Forma wsparcia – refundacja

 

Intensywność pomocy – 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

 

Uprawnieni wnioskodawcy

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570 z późn.zm).

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym                  w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym -  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 3. Złożony wniosek musi być zgodny :
 • z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.),
  • z kartą oceny wstępnej tj. warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, oceną zgodności z LSR,
  • pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR „Partnerstwa Sowiogórskiego” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 21:
   • Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)                          
   • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)                                                           
   • Operacja angażuje: 2 i więcej partnerów (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie angażuje partnerów  (0 pkt.)
   • Udział w operacji osób z grup defaworyzowanych   (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.)
   • Wnioskodawca skorzystał  już z dofinansowania w ramach grantów LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak – 3 pkt.; nie – 0 pkt.)
   • Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Całego obszaru LGD (5 gmin) – (4 pkt.) / obszaru dwóch gmin – (2 pkt.) / obszaru jednej gminy – (0 pkt.)
   • Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpropagowania źródła finansowania operacji, w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.)  (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.)
   • Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie  (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
   • Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który korzystał z bezpłatnego doradztwa bezpośredniego na etapie przygotowania wniosku i szkoleń oferowanych przez LGD (5 pkt. ) – wnioskodawca korzystał ze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) / (3 pkt.) - wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia / (0 pkt.) - wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD
   • Wnioskodawca spoza sektora publicznego   (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.)
   • Gotowość dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.)
 1. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników

Tryb składania wniosków

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura,

 1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz
  w wersji elektronicznej na nośniku danych wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na wszystkich załączników, które posiadają Państwo  w wersji elektronicznej). Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Nośnik danych powinien być podpisany wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru.
 2. Należy przygotować trzecią kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
 3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej  § 23 pkt 7 Regulaminu Pracy Rady:

7. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji
o kolejności na liście o której mowa w pkt. 6, zwanej także listą rankingową, decyduje data
i godzina wpływu wniosku do Biura podczas naboru wniosków (wcześniejsza data i godzina wpływu oznacza wyższe miejsce na liście rankingowej)”.

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

 

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście
w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Sowiogórskie (ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca), w godzinach pracy biura, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Wymagane dokumenty

 • Formularz wniosku o powierzenie grantu  wraz z kompletem załączników

Formularze dokumentów do pobrania

 

Operacje grantowe

 1. Wniosek o powierzenie grantu
 2. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy
 3. Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu
 4. Umowa o powierzenie Grantu
 5. Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu
 6. Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu
 7. Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu
 8. Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania
 9. Zasady rozliczania grantu, monitoringu i kontroli

Wykaz załączników do ogłoszenia

 

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 3. Procedury dla Projektów Grantowych wraz z lokalnymi kryteriami wyboru
 4. Karta weryfikacji wstępnej
 5. Regulamin Pracy Rady
 6. Karta Doradztwa

 

Miejsce udostępniania dokumentów

 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, formularze wniosków o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” – www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

 

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • formularz wniosku o powierzenie grantu,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o powierzenie grantu,
 • kryteria wyboru operacji

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy
  o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie żadnych dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów,
  co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami weryfikacji i kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
 • Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów  w terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w określonym terminie nie złoży wyjaśnień bądź dokumentów lub złożone wyjaśnienia, dokumenty są niewystarczające, a pewne okoliczności nadal budzą wątpliwości, LGD uzna je za nieudowodnione. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.