W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Rokowania - lokal użytkowy w Ludwikowicach Kł.

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 90/21 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze I rokowań nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. poz. 1378 ) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm. Dz.U. z 2021r. poz.11) Rozdziału 1, Rozdziału II  i Rozdziału VI Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490; zm. Dz.U. z 2020r. poz.1698) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/ XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się warunki sprzedaży lokalu użytkowego, położonego w Ludwikowicach Kł., ul. Główna nr 18 w granicach działki nr 889/18 o powierzchni 600m2, KW Nr SW2K/ 00013676/9, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I rokowań, stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.

  • §2.Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2.

§3.Wyciąg z ogłoszenia rokowań podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kł.

  • §4.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

  • §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 90/21
z dnia 17.03. 2021 roku

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I rokowania na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00013676/9

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 889/18,  obręb Ludwikowice Kł.

2. Powierzchnia nieruchomości : 600m2

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal użytkowy -niemieszkalny, położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym

o 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym, - składający się z: 3 pomieszczeń  o pow. użytkowej 39,15m2. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 22/100cz.  Lokal wyposażony jest instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ludwikowice Kł. Gminy Nowa Ruda działka

nr 889/18 o pow. 600m2 przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami w części na cele wód powierzchniowych, w wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe.        

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, zm. Dz.U. z 2021r. poz.11) upłynął w dniu 18.12.2019r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.02.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy. Drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 03.07.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy. Trzeci przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 18.09.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
Cena wywoławcza nieruchomości: 19.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.02.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy. Drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 03.07.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy. Trzeci przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 18.09.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

Rokowania odbędą się w dniu 23.04.2021r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2, pok. 14.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest:

- wpłata zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy

- złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach.
Zaliczkę w wysokości 3 8000,00zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy Nowa Ruda do dnia 19.04.2021 r.  lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem złożenia zgłoszenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość.  Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zakończyć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.  Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.04.2021r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 4, Biuro Obsługi Klienta. Koperta winna być zamknięta i opatrzona napisem: ,,Rokowania - sprzedaż lokalu użytkowego w Ludwikowicach Kł., ul. Główna nr 18.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko  i adres albo nazwę  firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) płatna gotówką;

- własnoręczny podpis.
Ustalona w drodze rokowań cena nabycia nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży  w formie aktu notarialnego. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z rokowań, że:

1)wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2)zapoznał się z przedmiotem rokowań i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3)wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4)nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

5)nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących rokowań udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0915 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.

Informację o rokowaniach zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Udział w rokowaniach wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, zm. Dz.U. 2021 poz. 11) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490; zm. Dz.U. z 2020r. poz.1698) .
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych RODO.

 

/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/