W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny w Dzikowcu

Zarządzenie Nr 228/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia  16 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.37 ust.1, art. 38 ust. 1, ust. 2, art..40 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021r. poz.11 i poz.234), oraz § 4 i § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego  z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz.1824 i poz.2953, z 2015 r. poz.4379, z 2016 r. poz.1665 i poz.4413, oraz z 2020 r. poz.313), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Ustala się warunki sprzedaży  lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Dzikowcu nr 8, w granicach działki nr 473/1 o pow. 0,0999 ha, KW SW2K/00022251/0, stanowiącego własność Gminy Nowa Ruda, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego – stanowiącego załącznik do zarządzenia.
  • § 2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2.
  • § 3. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na tablicy ogłoszeń sołectwa Dzikowiec oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  • § 4. Wykonanie zarządzenie powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Nowa

Ruda/

                                                                           / Adrianna Mierzejewska-Wójt Gminy Nowa Ruda /

                                                                                                                                                    

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 228/21
z dnia 16 lipca 2021 roku

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

  1. Oznaczenie nieruchomości lokalowej:

1) Lokal mieszkalny nr 5, usytuowany w budynku wielorodzinnym Dzikowiec 8

2) Oznaczenie według katastru nieruchomości: dz. nr 473/1, o pow. 0,0999 ha, obręb Dzikowiec

3) nr księgi wieczystej gruntowej: SW2K/00022251/0

 

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 41,74 m², położony na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1067/10000, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 473/1 o pow. 0,0999 ha. Do lokalu przynależy łazienka na pierwszym piętrze o pow. 1,83 m², piwnica o pow. 4,08 m²  i  komórka w budynku gospodarczym  o pow. 2,53 m² . Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 50,18 m². Lokal składa się z 2 pokoi i kuchni. WC wspólne znajduje się poza lokalem. Lokal  wyposażony jest w piec kaflowy kuchenny i pokojowy oraz instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Nieruchomość, oznaczona w ewidencji gr. jako dz. nr 473/1 obr. Dzikowiec gm. Nowa Ruda przeznaczona jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dzikowiec w części na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w części posiada status drogi publicznej zbiorczej.

 W wypisie z ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka ewidencyjna sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe. Zobowiązania których jest nieruchomość brak.

3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł – zwolnienie z podatku VAT na podst. art. art.43 ust.1 pkt.10 ustawy od podatku od towarów i usług.

 

5. Wysokość wadium: 7.000,00 zł
Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.00

 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 23 sierpnia 2021 r. w kasie lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

1)      wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2)      zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3)      wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4)      nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0915 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.

Informację o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. RODO

Nowa Ruda, dnia 16.07.2021 r.

            /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ru                                                                           / Adrianna Mierzejewska-Wójt Gminy Nowa Ruda /