W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Świerki

ZARZĄDZENIE Nr 350/21 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 1 września 2021 roku
w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378 ), art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.37 ust.1, art.38,  art. 40 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990, zm. Dz.U. z 2021r. poz. 11, zm. poz.234)) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490, zm. Dz.U.2020 poz. 1698 ) oraz §4 §6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 zm. z 2014r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015r. poz. 4379 oraz 2016r. poz.1665 i poz. 4413, zm. 2020r. poz. 313), Wójt Gminy Nowa Ruda z a r z ą d z a , co następuje :
§ 1. Ustala się warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1,  położonego w budynku mieszkalnym  w Świerkach nr 136, w granicach działki nr 621 o pow. 460m2, Kw nr SW2K/00017641/3, stanowiącego własność Gminy Nowa Ruda, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, będące załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2, informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Sołectwa Świerki, a także na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Z up. Wójta Anna Zawiślak  – Zastępca Wójta/Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda
Nr 350/21 z dnia 01.09.2021r.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

Położenie nieruchomości: Świerki nr 136

Numer działki: 621

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 460 m2

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00017641/3 - bez obciążeń

1. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1,
położony w Świerkach nr 136 , na parterze w budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego, cz. podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: pokoju z kuchnią o powierzchni użytkowej 17,10m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono:
piwnicę o pow. 1,60m2 i komórkę o pow. 6,00m2 w budynku gospodarczym ; wc wspólne poza budynkiem. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 91/1000cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodna i kanalizacyjna wymaga doprowadzenia, ogrzewanie piecowe- brak pieca kaflowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 621 o pow. 460m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usługowej i produkcji nie kolidującej z funkcją mieszkaniową. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego
sklasyfikowana jako Br – ŁIV grunty rolne zabudowane.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990, zm. Dz.U. z 2021r. poz. 11) upłynął w dniu 09.08.2021r.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00zł

Wysokość wadium: 2 000,00

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT. Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2021 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 04.10.2021roku w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. Kasa Urzędu czynna jest codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda.  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w  pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych dziesiątek złotych.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie później niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

1) wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2) zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3) wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4) nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości

5) nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, p. nr 19, tel. 74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu. W referacie są do wglądu mapy ewidencyjne sprzedawanych nieruchomości.

Wójt Gminy Nowa Ruda może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl / zakładka Gospodarka, punkt Przetargi-Mienie Komunalne, www.gazeta.otoprzetargi.pl, www.gmina.nowaruda.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65, zm. poz. 284, zm. poz. 471, zm. poz. 782) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

/ Z up. Wójta Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/