W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Ludwikowice Kł. - przetarg 24 czerwca

Zarządzenie Nr 165/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 09 maja 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815 ), Rozdziału 1, Rozdziału 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), § 4, § 6 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413, z 2020 r. poz. 313 oraz z 2022 r. poz. 727)
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Ustala się warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Główna nr 33 w granicach działki nr 1153/1 o powierzchni 575 m2, KW Nr SW2K/00014834/2, będącego własność Gminy Nowa Ruda, w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • § 2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2.
  • § 3. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie.
  • § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                               /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/


 

Załącznik do zarządzenia Nr 165/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 09 maja 2022 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

1. Położenie nieruchomości: Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna nr 33/14

2. Numer działki: 1153/1

3. Powierzchnia działki : 575 m2

4. Księga Wieczysta, obciążenia: SW2K/00014834/2 bez obciążeń

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 14 położony w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Główna nr 33, na 3 piętrze (poddasze - 4 kondygnacja) w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym, czterokondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: kuchni, 2 pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 53,12 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o powierzchni 2,15 m2 oraz komórkę w budynku gospodarczym na posesji o pow. 2,20 m2. Wc wspólne poza lokalem. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną przystosowaną. Ogrzewanie piecowe – piec kaflowy na paliwo stałe. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 7/100cz.
W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1153/1, obręb 0009 Ludwikowice, o pow. 575 m2, AM-3, sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice, zatwierdzonym uchwałą Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego Nr 28 z dnia 31 stycznia 2007 roku poz. 272) działka nr 1153/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 21-MW.

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 39.900,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

8. Wysokość wadium: 7.980,00 zł

Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 18.02.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 20 czerwca 2022 r. w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

1) wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2) zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3) wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4) nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

5) nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2, pokój nr 19, tel. 74 872 09 14 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.

Wspólnota Mieszkaniowa Główna 33 w Ludwikowicach Kłodzkich w roku 2018 wykonała kompleksowy remont budynku (remont klatki schodowej, remont elewacji budynku wraz z dociepleniem i izolacją pionową), na poczet którego zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie 310.000,00 zł na okres 30 lat. Spłata kredytu następuje ze środków wpływających na fundusz remontowy, zgodnie z podjętą przez wspólnotę mieszkaniową uchwałą o ustaleniu stawki funduszu remontowego.

Wysokość zgromadzonych środków na funduszu remontowym wynosi 10.951,11 zł na dzień 30.04.2022 r. (kwota ta będzie ulegała zmianie). Nabywca lokalu przed zawarciem aktu notarialnego, zobowiązany jest do jednorazowej zapłaty na rzecz Gminy Nowa Ruda kwoty niewykorzystanego funduszu remontowego w wysokości ustalonej na dzień zawarcia aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji odnośnie kosztów utrzymania lokalu oraz wysokości wkładu na fundusz remontowy i zasad jego wyliczania udzieli administrator nieruchomości tj. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowej Rudzie ul. Cmentarna 23, Rejon Jugów tel. 74 872 46 22.

Wójt Gminy Nowa Ruda może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Informację o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać  pod linkiem Klauzule RODO w Urzędzie Gminy Nowa Ruda - BIP w JST - Urząd Gminy Nowa Ruda (gmina.nowaruda.pl)

Nowa Ruda, dnia 09 maja 2022 r.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/