W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Przygórze 223 - wykaz

Zarządzenie Nr 243/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.)
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 6, położony w Przygórzu nr 223 w granicach działki nr 179/2 o powierzchni 1032 m2, KW Nr SW2K/00017289/7.
  • §2.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Przygórze, a informację o zamieszczeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/


 

Załącznik do zarządzenia Nr 243/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 10 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Położenie nieruchomości: Przygórze nr 223/6

2. Numer działki: 179/2

3. Powierzchnia działki : 1032 m2

4. Księga Wieczysta: SW2K/00017289/7

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 6 położony w Przygórzu nr 223, na I piętrze w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym o 9 lokalach mieszkalnych, trzykondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: kuchni, pokoju, przedpokoju i WC o łącznej powierzchni użytkowej 29,55 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o powierzchni 2,90 m2. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i telefoniczną. Ogrzewanie piecowe – piec kaflowy kuchenny na paliwo stałe. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 73/1000cz.

W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 179/2, obręb 0011 Przygórze, o pow. 1032 m2, AM-1, sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 179/2 przeznaczona jest:

1)     częściowo jako tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej i usług, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. studium symbolem P.7.MU,

2)     częściowo posiada status drogi dojazdowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. studium symbolem KDD.

6. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

7. Cena nieruchomości: 25.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

3) a/a