W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Ludwikowice Kł., ul. Główna 63 - przetarg 18.07

Zarządzenie Nr 239/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; z późń.zm. ), Rozdziału 1, Rozdziału 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), § 4, § 6 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; ze zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.Ustala się warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Ludwikowicach Kł., ul. Główna nr 63 w granicach działki nr 83/5 o powierzchni 1182 m2, KW Nr SW2K/00014928/8, stanowiące własność Gminy Nowa Ruda, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, będące załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
  • §2.Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2.
  • §3.Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kł..
  • §4.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • § 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                         /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 239/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 09.06.2022 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

1.Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00014928/8

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 83/5,  obręb 0009 Ludwikowice Kł..

3) powierzchnia nieruchomości : 1182m2

2.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 3, położony, w Ludwikowicach Kł., ul. Główna nr 63, na I piętrze (kondygnacja 2) budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego,  podpiwniczonego, wybudowanego przed 1939 rokiem. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki z  wc  o powierzchni użytkowej 68,85m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o pow. 6,25m2 . Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 22/100cz. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną przystosowaną, ogrzewanie piecowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice Kł. działka nr 83/5 o pow. 1182m2 przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej, w części  na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych ; w ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako B tereny mieszkaniowe.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899, ze zm. ) upłynął w dniu 04.04.2022r.

3.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

4.Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

5.Wysokość wadium: 16 000,00 zł

Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu

18 lipca 2022r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2 pokój nr 14. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 12.07.2022 r. w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

1)wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2)zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3)wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4)nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

5)nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2, pokój nr 19, tel. 74 872 09 15 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.

Wysokość zgromadzonych środków na funduszu remontowym wyniesie 1 426,89 zł na dzień 15.07.2022 r. (kwota ta będzie ulegała zmianie). Nabywca lokalu przed zawarciem aktu notarialnego, zobowiązany jest do jednorazowej zapłaty na rzecz Gminy Nowa Ruda kwoty niewykorzystanego funduszu remontowego w wysokości ustalonej na dzień zawarcia aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji odnośnie kosztów utrzymania lokalu oraz wysokości wkładu na fundusz remontowy i zasad jego wyliczania udzieli administrator nieruchomości tj. Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowej Rudzie ul. Cmentarna 23, Rejon Jugów tel. 74 872 46 22.

Wójt Gminy Nowa Ruda może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl/zakłdka Gospodarka, punkt Przetargi-Mienie Komunalne, www.gmina.nowaruda.pl. Informację o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl .Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać  pod linkiem Klauzule RODO w Urzędzie Gminy Nowa Ruda - BIP w JST - Urząd Gminy Nowa Ruda (gmina.nowaruda.pl)

 

                                                                                        /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/