W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Jugów, Główna 77/6 - wykaz

Zarządzenie Nr 65/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.)
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 6 położony w Jugowie, ul. Główna nr 77, w granicach działki nr 373/30 o powierzchni 439 m2, KW Nr SW2K/00024886/4.
  • §2.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów, a informację o zamieszczeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


 

Załącznik do zarządzenia Nr 65/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 24 lutego 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia 16 marca 2023 r.

1. Położenie nieruchomości: Jugów, ul. Główna nr 77/6

2. Numer działki: 373/30

3. Powierzchnia działki: 439 m2

4. Księga Wieczysta: SW2K/00024886/4

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny nr 6 położony w Jugowie, ul. Główna nr 77, na I piętrze w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym o 8 lokalach mieszkalnych, trzykondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939 r. Lokal składa się z: pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 35,77 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: WC na parterze o powierzchni 0,91 m2 oraz strych na poddaszu o powierzchni 5,95 m2. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu CO z podkowy- pieca kuchennego. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1072/10000cz.
W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 373/30, obręb 0007 Jugów, o pow. 439 m2, AM-1, sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów, zatwierdzonym uchwałą Nr 239/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego poz. 3474 z dnia 14 lipca 2021 r.) działka nr 373/30 przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem MSU.20.

6. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

7. Cena nieruchomości: 35.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

1) osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

2) osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

3) a/a