W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Lokal mieszkalny - Ludwikowice Kł., ul. Kościuszki 6/1 - rokowania 28 czerwca 2024

Zarządzenie Nr 194/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie sprzedaży w drodze I rokowań nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Rozdziału 1, Rozdziału 6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), § 4, § 6 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.)
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • § 1. Ustala się warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Tadeusza Kościuszki nr 6 w granicach działki nr 829/1 o powierzchni 1074 m2, KW Nr SW1K/00101304/8, będącego własność Gminy Nowa Ruda, w drodze I rokowań, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • § 2. Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.
  • § 3. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości w prasie.
  • § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                               /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/

Załącznik do zarządzenia Nr 194/24
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 13 maja 2024 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I rokowania na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

1. Położenie nieruchomości: Ludwikowice Kłodzkie, ul. Tadeusza Kościuszki nr 6

2. Numer działki: 829/1

3. Powierzchnia działki: 1074 m2

4. Księga Wieczysta, obciążenia: SW1K/00101304/8 bez obciążeń

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania lokal mieszkalny nr 1 położony w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Tadeusza Kościuszki nr 6, na parterze i III kondygnacji-poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 4 lokalach mieszkalnych z lat przedwojennych, jednoklatkowego w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego  w tym poddasze mieszkalne. Lokal składa się: na parterze z pokoju, kuchni, łazienki z wc, kotłowni i przedpokoju o łącznej pow. 36,82 m2, na poddaszu z 2 pokoi, przedpokoju i Wc o łącznej pow. 28,74 m2. Łączna pow. użytkowa lokalu wynosi 65,56 m2. Do pomieszczeń przynależnych zaliczono: komórkę na poddaszu o pow. 1,40 m2, piwnicę o pow. 1,35 m2 oraz komórkę na zewnątrz o pow. 4,16 m2. Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 72,47 m2. Lokal wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Ogrzewanie CO. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 3141/10000cz.
W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 829/1 obręb 0009 Ludwikowice, o pow. 1074 m2, sklasyfikowana jako B-tereny mieszkaniowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice, zatwierdzonym uchwałą Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego Nr 28, z dnia 31 stycznia 2007 roku poz. 272) działka nr 829/1 przeznaczona jest w całości jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 86-MN.

Dodatkowo działka ta jest położona w strefie ochrony krajobrazu „K” miejscowości.

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 45.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

8. Wysokość zaliczki: 9.000,00 zł

Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 24 listopada 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych nabywców.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 23 lutego 2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych nabywców.

I rokowania odbędą się w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest:

1) wpłata zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy

2) złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zaliczkę w wysokości 9.000,00 zł należy wpłacić do dnia 24 czerwca 2024 r. w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. W przypadku dokonywania wpłaty zaliczki w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda.
Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem złożenia zgłoszenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość. Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zakończyć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 2 - Sekretariat.
Koperta winna być zamknięta i opatrzona napisem: ,,I Rokowania - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Tadeusza Kościuszki nr 6/1”.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) płatna gotówką;

5) własnoręczny podpis.

Ustalona w drodze rokowań cena nabycia nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z rokowań, że:

1)wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2)zapoznał się z przedmiotem rokowań i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3)wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4)nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

5)nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących rokowań udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74 872 09 14 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach zamieszcza się na stronie www.24klodzko.pl

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Udział w rokowaniach wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać  pod linkiem Klauzule RODO 

Nowa Ruda, dnia 13 maja 2024 r.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/