W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki w Sokolcu

Zarządzenie Nr 449/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 października 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art.38 ust.1 i ust.2, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782), § 4, § 6 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313).
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§1. Ustala się warunki sprzedaży nieruchomość gruntowej, położonej w Sokolcu, w granicach działki nr 40/1 o pow. 0,43 ha,  KW Nr SW1K/00104262/2, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeńSołectwa Sokolec.

§ 3. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                  /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


Załącznik do zarządzenia Nr 449/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 13 października 2020 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

Położenie nieruchomości: Sokolec

Numer działki: 40/1

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 0,43 ha

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW1K/00104262/2

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sokolcu, w granicach działki nr 40/1 o pow. 0,43 ha, sklasyfikowana jako Ps V, o nieregularnym kształcie, położona na skłonie terenu, w obrębie drogi publicznej asfaltowej, gruntów leśnych oraz gruntów zadrzewionych a poniżej działki  w obrębie domów mieszkalno-rekreacyjnych.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Sokolec, działka numer 40/1 przeznaczona jest na cele dla usług turystyki, hotelarstwa i gastronomi; leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku w/w planu symbolem 2-UT.

W wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka sklasyfikowana jest jako PS V – pastwiska trwałe.

Zobowiązania których przedmiotem nieruchomość: umowa dzierżawy zawarta od dnia 01 grudnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Wysokość wadium: 29.200,00 zł.

Cena nabycia nie  obejmuje okazania granic nieruchomości.

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. o godzinie 10.00

w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 16 listopada  2020 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty

równej cenie nabycia nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

1. wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2. zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3. wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4. nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

5. nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, przy ul. Niepodległości 2, p. nr 19, tel. 74 872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.

Informację o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 64 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Nowa Ruda, dnia …………………………2020 r.

/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/