W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki w Bożkowie

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 504/20 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782 i poz. 1709), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Bożkowie, w granicach działki nr 601/2 o powierzchni 0,03 ha, KW Nr SW2K/00026116/0.
  • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  1. 2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bożków, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 504/20
z dnia 28.10.2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 28.10.2020 r. do dnia 17.11.2020 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00026116/0

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 601/2, AM-2, obręb 0003, Bożków

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,03 ha.

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa  w granicach działki nr 601/2 (PsIII) o powierzchni 0,03 ha, Obręb Bożków. Działka jest niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka o kształcie trójkąta, położona na nieregularnym terenie, bez dostępu do drogi publicznej
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

4. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

5. Cena nieruchomości: 9.100,00 zł zwolnienie z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Bożków – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

                                                            /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/