W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki w Ludwikowicach Kł.

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 548/20 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782 i poz. 1709), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:
§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Ludwikowicach Kłodzkich, w granicach działki nr 489/4 o powierzchni 0,07 ha, KW Nr SW2K/00027861/4.
§2.1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 548/20 z dnia 6.11.2020 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 06.11.2020 r. do dnia 26.11.2020 r.
1. Oznaczenie nieruchomości:
1) nr księgi wieczystej: SW2K/00027861/4
2) według katastru nieruchomości: dz. nr 489/4, AM-2, obręb 0009, Ludwikowice.
2. Powierzchnia nieruchomości : 0,07 ha.
3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 489/4 (RV) o powierzchni 0,07 ha, Obręb Ludwikowice. Działka jest niezabudowana położona w sąsiedztwie rzadkiej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów leśnych. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie działka przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, w części posiada status drogi publicznej, w części posiada status drogi wewnętrznej
4. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg
5. Cena nieruchomości: 25.000,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.
• osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
• osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami
korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Otrzymują:
1) Sołtys wsi Ludwikowice Kłodzkie – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
2) Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl
3) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a
/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/
/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/