W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki i budynku w Ludwikowicach Kł.

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 15/21 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.), Rozdziału 1, Rozdziału II Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  • §1.              Ustala się warunki sprzedaży nieruchomości położonej w Ludwikowicach Kłodzkich w granicach działek nr 414/5 i 414/6 o powierzchni 0,6557 ha, KW Nr SW2K/00026397/3, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.

  • §2.               Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy sołectwa Ludwikowice Kłodzkie oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

  • §3.              Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej.

  • §4.              Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

  • §5.               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                               / /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


 

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 15/21
z dnia 14 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00026397/3

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 414/5, 414/6, AM-1, obręb 0009 Ludwikowice

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,6557 ha

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działek nr 414/5 (LsIV, ŁIV) o powierzchni 0,2068 ha i nr 414/6 (LsIV, ŁIV, dr, Bi) o powierzchni 0,4489 ha o ogólnej powierzchni 0,6557 ha, położona w obrębie Ludwikowice Kłodzkie, AM-1.

Działka nr 414/6 zabudowana jest budynkiem użytkowym nr 47 o powierzchni użytkowej 453,29 m2 (bez klatek schodowych), rok budowy ok. 1910. Budynek o trzech kondygnacjach z poddaszem użytkowym, dach pokryty dachówką ceramiczną, wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą, wentylacyjną i teletechniczną. Budynek wpisany jest do Ewidencji Zabytków. Działka nr 414/5 jest niezabudowana.


Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie działka nr 414/5 przeznaczona jest w części na cele usług oraz w części na tereny lasów, działka nr 414/6 przeznaczona jest na cele usług, w części na tereny lasów oraz w części posiada status drogi dojazdowej.


Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości:  950.000,00 zł działka nr 414/6 korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT na pdst. art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, część działki nr 414/5, przeznaczona zgodnie z MPZP na tereny lasów korzystać  będzie ze zwolnienia z podatku VAT na pdst. art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, pozostała część działki będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.
Wysokość wadium: 190.000,00 zł
Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.

 

Sprzedaż nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm).


I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 30.10.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26.03.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.


 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 22.03.2021 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.


W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.


Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:


1)      wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,


2)      zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,


3)      wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,


4)      nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,


nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.


Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl


Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych RODO


Nowa Ruda, dnia 14.01.2021 r.


                                                                       /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ru                                                                                             /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/