W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki w Woliborzu

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 64/21 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Woliborzu w granicach działki nr 664/7 o powierzchni 0,2323 ha, KW Nr SW1K/00104485/1.

 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

  1. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolibórz, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

a Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 64/21
z dnia 16 lutego 2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 16.02.2021 r. do dnia 08.03.2021 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

  1. nr księgi wieczystej: SW1K/00104485/1

  2. według katastru nieruchomości: dz.664/7, AM-5, obręb 0016 Wolibórz

 1. Powierzchnia nieruchomości : 0,2323 ha.

 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 664/7 (RIVb-0,0972 ha, ŁV-0,1351 ha) o powierzchni 0,2323 ha, Obręb Wolibórz, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, blisko lasu i terenów zielonych z dostępem do drogi lokalnej. Działka niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, nachylonym w kierunku północnym. Teren porośnięty trawą i pojedynczymi krzewami.
  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest na tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

 3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

 4. Cena nieruchomości: 58.750,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

 • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

 • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Wolibórz – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

 2. Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

 3. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/