W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Rokowania - sprzedaż działki w Jugowie

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 70/21 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze I rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.), Rozdziału 1, Rozdziału IV Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  • §1.              Ustala się warunki sprzedaży nieruchomości położonej w Jugowie w granicach działki nr 495/8 o powierzchni 0,0855 ha, KW Nr SW2K/00027485/4, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I rokowań, stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.

  • §2.               Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy sołectwa Jugów oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

  • §3.              Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie.

  • §4.              Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

  • §5.               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                               / /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

 

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 70/21
z dnia 22 lutego 2021 roku

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00027485/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 495/8, AM-1, obręb 0007 Jugów

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,0855 ha

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa  w granicach działki nr 495/8 (Bi) o powierzchni 0,0855 ha, Obręb Jugów. Działka jest

4. zabudowana budynkiem użytkowym (była sala gimnastyczna), budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, podpiwniczony.
W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów działka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 75.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług
Wysokość zaliczki: 15.000,00 zł
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 495/8 w Jugowie ogłoszony został na dzień 11.09.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 495/8 w Jugowie ogłoszony został na dzień 11.12.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.
Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.
Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 2.04.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenia zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej – w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej do dnia 29.03.2021 r. w Biurze Obsługo Klienta Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

      prawna lub inny podmiot;

2)      datę sporządzenia zgłoszenia;

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)      proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) oraz sposób jej zapłaty;

5)      własnoręczny podpis;

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny na raty, nie więcej jednak niż na dwie raty.  Pierwsza rata wysokości nie mniej niż 50% ceny sprzedaży płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Druga rata płatna w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia aktu notarialnego.  Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego.

Koperty powinny  być zamknięte i opisane w następujący sposób:

Rokowania, dnia 2.04.2021 r. – działka nr 495/8 położona w Jugowie”.

Zaliczkę w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 29.03.2021 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika.  Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań. W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem złożenia zgłoszenia  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość. Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania oryginał dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z rokowań, że:

1)      wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2)      zapoznał się z przedmiotem rokowań i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3)      wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4)      nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

5)      nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Nowa Ruda może odwołać rokowania z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zakończyć rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia rokowań zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl

Szczegółowych informacji dotyczących rokowań udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pokój nr 19, tel. 074/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.
Udział w postępowaniu w sprawie rokowań wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych RODO

Nowa Ruda, dnia 22.02.2021 r.

                                                                       /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda                                                                                             /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/