W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki w Krajanowie

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 127/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:
  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Krajanowie w granicach działki nr 211 o powierzchni 0,07 ha, KW Nr SW1K/00105284/9.
  • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  1. 2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krajanów, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
                                                            /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/
a Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 127/21
z dnia 28 kwietnia 2021 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 28.04.2021 r. do dnia 18.05.2021 r.
  1. Oznaczenie nieruchomości:
1) nr księgi wieczystej: SW1K/00105284/9
2) według katastru nieruchomości: dz. 211 , AM-1, obręb 0008 Krajanów
2. Powierzchnia nieruchomości : 0,07 ha.
3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa  w granicach działki nr 211 (PsIV) o powierzchni 0,07 ha, Obręb Krajanów. Kształt działki nieregularny, wydłużony, działka niezabudowana, położona terenie z deniwelacjami, zadrzewiona, część drzew bez walorów użytkowych.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki oznaczony jest jako teren użytkowania rolniczego.
4. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg
5. Cena nieruchomości: 4.500,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy od podatku od towarów i usług
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.
  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami
korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


 
Otrzymują:
1)      Sołtys wsi Krajanów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl
3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a
                                                            /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/