W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki w Ludwikowicach

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 136/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234.), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  • §1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Ludwikowicach Kłodzkich w granicach działki nr 18/19 o powierzchni 0,09 ha, KW Nr SW2K/00021336/3.

  • §2.1  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

  1. 2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                            /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

a Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 136/21
z dnia 5 maja 2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 05.05.2021 r. do dnia 25.05.2021 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00021336/3

2) według katastru nieruchomości: dz. 18/19 , AM-3, obręb 0009 Ludwikowice Kłodzkie

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,09 ha.

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa  w granicach działki nr 18/19 (PsIV) o powierzchni 0,09 ha, Obręb Ludwikowice. Kształt działki  zbliżony do prostokąta, działka położona na terenie nachylonym, dojazd do działki drogą gruntową (nieurządzona) dochodzącą do drogi utwardzonej, w sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna oraz sieć wodociągowa.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie teren lokalizacji działki  przeznaczony jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Działka leży w strefie K – ochrony konserwatorskiej

4. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

5. Cena nieruchomości: 45.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


 

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Ludwikowice Kłodzkie – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

                                                            /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/