W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki w Krajanowie

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 223/21 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i poz. 234), Rozdziału 1, Rozdziału II, Rozdziału III Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  • §1.              Ustala się warunki sprzedaży nieruchomości położonej w Krajanowie w granicach działki nr 421 o powierzchni 0,06 ha, KW Nr SW2K/00024109/4, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I ustnego przetargu ograniczonego, stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.
  • §2.               Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krajanów oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w prasie.
  • §3.              Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                                                    

/Z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 223/21
z dnia 14 lipca 2021 roku

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00024109/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 421, AM-1, obręb 0008 Krajanów

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,06 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania : nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 421 (dr) o powierzchni 0,06 ha, AM-1, Obręb Krajanów. Działka o kształcie nieregularnym, położona na terenie z deniwelacjami, stanowi drogę śródpolną, nieurządzoną, porośniętą trawą.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki  oznaczony jest jako teren użytkowania rolniczego.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wysokość wadium: 800,00 zł
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w związku możliwością jej zagospodarowania wyłącznie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci – właściciele nieruchomości sąsiednich działek: nr 1, nr 2 w Krajanowie, nr 97 w Dworkach którzy do dnia 30.08.2021 r. zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez dostarczenie do Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4, druku „Oświadczenia”, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia wraz z wymaganymi dokumentami.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. w dniu 02.09.2021 r.
Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.
I przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 03.09.2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 30.08.2021 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda.. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może

wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:

1)      wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,

2)      zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

3)      wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,

4)      nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,

nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.

Informację o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl

Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt. RODO

Nowa Ruda, dnia 14.07.2021 r.

                                                            /z up. Wójta Anna Zawiślak Zastępca Wójta/


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta
Gminy Nowa Ruda Nr 223/21
z dnia 14 lipca 2021 r.
Nowa Ruda, dnia ....................................


................................................................
................................................................

(imię, nazwisko, adres)
nazwa firmy, siedziba)

Oświadczenie
Zgłaszam/y* swój udział w przetargu ograniczonym ogłoszonym na dzień ................................ dotyczącym sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr ................. położonej w ................................................
W załączeniu przedkładamy elektroniczny odpis z księgi wieczystej KW Nr …....................................prowadzonej dla nieruchomości w granicach działki/ek nr …................................................................, położonej/ych w …............................................, potwierdzający prawo własności do w/w nieruchomości.


..................................................
podpis