W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki - Przygórze

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 419/21 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art., art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 234 i poz. 1551), Rozdziału 1, Rozdziału II Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) oraz § 4, § 6 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

§1.              Ustala się warunki sprzedaży nieruchomości położonej w Przygórzu w granicach działek nr 121/15 i 121/17 o powierzchni 0,0858 ha, KW Nr SW1K/00105971/2, będącej własnością Gminy Nowa Ruda w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.
§2.               Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy sołectwa Przygórze oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Informacje o  przetargu podaje się w prasie.
§3.              Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§4.               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
                                                                  //Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 419/21
z dnia 13 września 2021 roku
Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości:
1) nr księgi wieczystej: SW1K/00105971/2
2) według katastru nieruchomości: dz. nr 121/15, 121/17, AM-1, obręb 0011 Przygórze
2. Powierzchnia nieruchomości : 0,0858 ha.
3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość składająca się z działki nr 121/15  (Bp) o powierzchni 0,0707 ha i działki nr 121/17 (RIVb) o powierzchni 0,0151 ha o kształcie regularnym z dostępem do drogi gminnej, położona na terenie płaskim. Na działce nr 121/15 znajduje się wiata drewniana o powierzchni zabudowy ok. 30 m2 nie trwale związana z gruntem, nie stanowiąca własności Gminy Nowa Ruda, pozostała część działki niezagospodarowana, częściowo zakrzewiona.
4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: umowa najmu zawarta na część nieruchomości w granicach działki nr 121/15 o powierzchni 36,00 m2 na czas nieoznaczony. Nakłady na gruncie stanowią własność najemcy.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług
Wysokość wadium: 8.000,00 zł
Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22.10.2021 r. o godzinie 10.00
 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 18.10.2021r. w kasie lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:
1)      wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
2)      zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
3)      wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
4)      nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,
nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel. 74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu. W referacie jest do wglądu mapa ewidencyjna sprzedawanej nieruchomości.
Informację o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl
Wójt Gminy Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Udział w postępowaniu przetargowym wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Nowa Ruda można uzyskać na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl w pliku pt.  RODO
Nowa Ruda, dnia 13.09.2021 r.
                                                                       /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ru                      /Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/