W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Sprzedaż działki - Dworki

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 583/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz.1834) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815), § 4, § 5 ust. 1  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  1. 2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dworki, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 583/21
z dnia 24.11.2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 24.11.2021 r. do dnia 14.12.2021 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025565/5

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 133/7, obręb 0005, Dworki

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,7818 ha.

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa  w granicach działki nr 133/7 (Ł IV – 0,7004, N – 0,0316, W – 0,0498) o powierzchni 0,7818 ha, obręb Dworki. Działka jest niezabudowana, w niewielkiej części zakrzaczona, przez teren działki przebiega ciek wodny, o kształcie nieregularnym, lekko nachylona w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działki drogą gruntową utwardzoną. W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową ( pow. 2088 m² ), częściowo jako teren z przewagą użytkowania rolniczego
( pow. 5730 m² ).

4. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

5. Cena nieruchomości: 80 000,00 zł, zw. z podatku VAT na podst. art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Dworki – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

                                                            /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/