W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Ludwikowice Kł.

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 635/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 800,00 m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 509/2 obręb Ludwikowice, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do 31.03.2023 roku.

3. Czynsz za dzierżawę nieruchomości opisanej w ust. 1 ustala się w wysokości 41,72 zł brutto miesięcznie (słownie czterdzieści jeden złotych 72/100), w tym 23% podatku VAT w kwocie 7,80 zł (słownie siedem złotych 80/100).

 • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 635/20
z dnia 15 grudnia 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: SW2K/00027861/4

2)        według katastru nieruchomości: dz. 509/2 AM-2, obręb 0009 Ludwikowice Kłodzkie

 1. Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 800,00 m2

 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
  nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni ogólnej 800,00 m2, sklasyfikowana jako łąki trwałe: ŁIV, położona w granicach działki numer 509/2 we wsi Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego.

  Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie działka nr 509/2 przeznaczona jest na cele z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.

 3. Czas trwania dzierżawy: do 31.03.2023 roku

 4. Wysokość opłat:

1)        miesięczna wysokość czynszu: 41,72 zł brutto, w tym 23% podatku VAT w kwocie 7,80 zł,

2)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

 1. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

 2. Zasady aktualizacji opłat:

O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy.
W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 15.12.2020 r. do dnia 04.01.2021 r.

                                                                  /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Ludwikowice Kłodzkie – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a