W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Włodowice

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 638/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.1. Przeznacza się do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do trzech lat nieruchomość gruntową o powierzchni ogólnej 218,00 m2, położoną w granicach części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 194 oraz 218, obręb Włodowice, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda wynajmuje się z przeznaczeniem na teren komunikacyjny, na okres do 30.11.2023 roku.

3. Stawkę czynszu za najem nieruchomości opisanej w ust. 1 ustala się w wysokości 0,15 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto, tj. 40,22 zł brutto miesięcznie (słownie czterdzieści dwa złote 22/100), w tym 23 % podatku VAT w wysokości  7,52 zł (słownie siedem złotych 52/100).

  • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Włodowice. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                 /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 638/20
z dnia 15 grudnia 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)  według księgi wieczystej: dz. 194 – SW2K/00024292/3, dz. 218 – SW2K/00024534/2

2)  według katastru nieruchomości: dz. 194, AM-1, obręb 0015 Włodowice, dz. 218, AM-1, obręb 0015 Włodowice

2. Powierzchnia nieruchomości do najmu: 218,00 m2

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni ogólnej 218,00 m2, sklasyfikowana pastwiska trwałe: PsIII – 12,00 m2 oraz drogi: dr – 206,00 m2, położona w granicach części działek numer 194 oraz 218 we wsi Włodowice, przeznaczona do najmu na teren komunikacyjny.
Działki numer 194 oraz 218 we wsi Włodowice nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

4. Czas trwania najmu: do 30.11.2023 roku.

5. Wysokość opłat:

1)  stawka czynszu: 0,15 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto,

2)  miesięczna wysokość czynszu: 40,22 zł brutto, w tym 23% podatku VAT w kwocie 7,52 zł,

3)  podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

6. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wynajmujący zawiadomi Najemcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 15.12.2020 r. do dnia 04.01.2021 r.

                                                                            /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi Włodowice – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a