W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Ludwikowice Kł.

Zarządzenie Nr 353/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 11 sierpnia 2022 roku
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1, § 20 ust. 2 pkt 8, ust. 5 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 180,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/1 obręb Ludwikowice, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, od dnia zawarcia umowy na czas nieoznaczony.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w kwocie 10,16 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 2,34 zł, tj. 12,50 zł brutto.

4. Ustalona kwota czynszu za dzierżawę nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 3 będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.
Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie o wysokości należnego zwaloryzowanego czynszu, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

 • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                       /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 353/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: SW2K/00018582/8

2)        według katastru nieruchomości: cz. dz. 320/1 AM-1, obręb 0009 Ludwikowice

 1. Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 180,00 m2
 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 180,00 m2, sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe (B – 100,00 m2 ) oraz grunty orne (RV – 80,00 m2), położona w granicach części działki numer 320/1 we wsi Ludwikowice Kłodzkie, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie działka nr 320/1 przeznaczona jest w części  na cele zabudowy zagrodowej, w części na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz w części posiada status drogi dojazdowej głównej i wewnętrznej.
  1. Czas trwania dzierżawy: od dnia zawarcia umowy na czas nieoznaczony
  2. Wysokość opłat:

1)     miesięczna wysokość czynszu: 10,16 zł netto + 23% VAT w kwocie 2,34 zł, tj. 12,50 zł brutto,

2)     podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

 1. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Zasady aktualizacji opłat: Ustalona kwota czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę na piśmie o wysokości należnego zwaloryzowanego czynszu, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Dopuszcza się odstąpienie od waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany. W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzana stopniowo, tzn. w pierwszej kolejności zwaloryzowany będzie czynsz w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzona, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 11 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

                                                                       /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a