W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Włodowice

Zarządzenie Nr 350/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 11 sierpnia 2022 roku
w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1, § 20 ust. 2 pkt 4, ust. 5  uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.1. Przeznacza się do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową o powierzchni 15,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 249/13, obręb Włodowice, zabudowaną garażem blaszanym (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda wynajmuje się na cele związane z funkcją zabudowy – garażowe, od dnia zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

3. Stawkę czynszu za najem nieruchomości opisanej w ust. 1 ustala się w wysokości 0,87 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto.  Miesięczny czynsz za najem nieruchomości będzie wynosił 13,05 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 3,00 zł, tj. 16,05 zł brutto.

4. Ustalona kwota czynszu za najem nieruchomości, o której mowa w ust. 3 będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wynajmujący zawiadomi Najemcę na piśmie o wysokości należnego zwaloryzowanego czynszu, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

  • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Włodowice. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                     /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Załącznik do Zarządzenia
Nr 350/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1) według księgi wieczystej: SW2K/00012647/0,

2) według katastru nieruchomości: cz. dz. 249/13, AM-1, obręb 0015 Włodowice

2. Powierzchnia nieruchomości do najmu: 15,00 m2

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa o powierzchni 15,00 m2, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe: PsIII, położona w granicach części działki numer 249/13 we wsi Włodowice, zabudowana garażem blaszanym (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), przeznaczona do najmu na cele związane z funkcją zabudowy – garażowe.

Działka numer 249/13 we wsi Włodowice nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

Czas trwania najmu: od dnia zawarcia umowy na czas nieoznaczony

4. Wysokość opłat:

1) stawka czynszu: 0,87 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto,

2) miesięczna wysokość czynszu: 13,05 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 3,00 zł, tj. 16,05 zł brutto,

3) podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

5. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

6. Zasady aktualizacji opłat: Ustalona kwota czynszu za najem nieruchomości będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy, jednak Wynajmujący zawiadomi Najemcę na piśmie o wysokości należnego zwaloryzowanego czynszu, począwszy od 1 stycznia danego roku, niezwłocznie po ukazaniu się ogłoszenia Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Dopuszcza się odstąpienie od waloryzacji w danym roku kalendarzowym w przypadku, gdy koszt powiadomienia o waloryzacji przewyższałby przychód z niej uzyskany. W takim przypadku waloryzacja w kolejnym roku kalendarzowym będzie przeprowadzana stopniowo, tzn. w pierwszej kolejności zwaloryzowany będzie czynsz w oparciu o wskaźnik z lat, w którym waloryzacja nie była przeprowadzona, a następnie nowa kwota czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik obowiązujący w danym roku.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 11 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

                                                                     /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/
Otrzymują:

1)      Sołtys wsi – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a