W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Nowa Wieś Kł.

Zarządzenie Nr 349/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 11 sierpnia 2022 roku

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 600,00 m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/1 obręb Nowa Wieś Kłodzka, zabudowanej dwoma garażami (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia w części niezabudowanej o powierzchni 538,00 m2 na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części o powierzchni 62,00 m2 jako grunt pod garażami, na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do 31.03.2025 roku.

3. Stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w wysokości 0,06 zł za 1 m2 powierzchni ogrodu oraz 0,87 zł za 1 m2 powierzchni gruntu pod garażami miesięcznie netto. Miesięczny czynsz dzierżawny będzie wynosił 86,22 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 19,83 zł, tj. 106,05 zł brutto.

 • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                  /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


 

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 349/22
z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: SW2K/00025484/3

2)        według katastru nieruchomości: dz. 53/1, AM-1, obręb 0010 Nowa Wieś

 1. Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 600,00 m2
 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

nieruchomość gruntowa położona w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/1 o powierzchni ogólnej 600,00 m2, w tym w części o powierzchni 62,00 m2 zabudowanej dwoma garażami (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), sklasyfikowana jako grunty orne „RIVb”, przeznaczona do dzierżawy w części niezabudowanej o powierzchni 538,00 m2 na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części o powierzchni 62,00 m2 jako grunt pod garażami.

Działka numer 53/1 we wsi Nowa Wieś Kłodzka nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

 1. Czas trwania dzierżawy: do 31.03.2025 roku
 2. Wysokość opłat:

1)        stawka czynszu: 0,06 zł za 1 m2 powierzchni ogrodu oraz 0,87 zł za 1 m2 powierzchni gruntu pod garażami miesięcznie netto,

2)        miesięczna wysokość czynszu: 86,22 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 19,83 zł, tj. 106,05 zł brutto,

3)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę

 1. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca
 2. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 11 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

                                                                  /z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a