W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Ludwikowice Kł.

Zarządzenie Nr 526/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1, § 20 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.),
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki nr 744 i niezabudowanej części działki nr 745/3 o łącznej powierzchni 0,2044 ha, położoną w obrębie 0009 Ludwikowice, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda opisaną w ust. 1 przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną na okres od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r.

3. Roczna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 wynosi 52,74 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 74/100) tj. 258,00 zł za 1 ha.
Podana wysokość czynszu dzierżawnego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.).

 • §2.1. Czynsz dzierżawny o którym mowa w § 1 ust. 3 płatny jest:
  w roku 2022 jednorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości czynszu dzierżawnego,
  w roku 2023 w dwóch ratach w terminach:
  I rata – w terminie do 31 marca,
  II rata – w terminie do 30 września.

2. Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.

 • § 3. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie. Informacja o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                           /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/ 


Załącznik do zarządzenia Nr 526/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 28 września 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 28 września 2022 r. do dnia 18 października 2022 r.

1. Położenie nieruchomości: Ludwikowice Kłodzkie

2. Numer działki: działka nr 744 i część działki nr 745/3

3. Księga Wieczysta: SW2K/00027861/4

4. Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości (ha): 0,2044 ha

5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach:

- działki nr 744 o ogólnej pow. 0,0400 ha sklasyfikowana jako PsIV,

- niezabudowanej części działki nr 745/3 o pow. 0,1644 ha sklasyfikowana jako PsIV-0,1340 ha, RV-0,0304 ha,

o łącznej pow. 0,2044 ha, obręb 0009 Ludwikowice, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice zatwierdzonym uchwałą nr 225/XXXIX/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego Nr 28 z dnia 31.01.2007 r. poz. 272):

- działka nr 744 położona w Ludwikowicach Kłodzkich przeznaczona jest:

1) częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 40b-MN1,

2) częściowo posiada status drogi wewnętrznej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem KDW,

- działka nr 745/3 położona w Ludwikowicach Kłodzkich przeznaczona jest:

1) częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem R1,

2) częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 40b-MN1,

3) częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku ww. planu symbolem 122-MN.

6. Termin trwania dzierżawy: od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r.

7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

1) Roczna wysokość czynszu dzierżawnego: 52,74 zł stanowi podstawę do ustalania wysokości czynszu dzierżawnego proporcjonalnie do okresu użytkowania w danym roku kalendarzowym i jest zwolniona z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.).

2) Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.

8. Forma przeznaczenia do dzierżawy: tryb bezprzetargowy

9. Termin wnoszenia opłaty: czynsz dzierżawny płatny jest:
w roku 2022 jednorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości czynszu dzierżawnego,
w roku 2023 w dwóch ratach w terminach:
I rata – w terminie do 31 marca,
II rata – w terminie do 30 września.

10. Zasada aktualizacji opłaty: o zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca. W przypadku zmiany wysokości czynszu w trakcie roku kalendarzowego należny czynsz ustalany jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania, a różnica podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

                                                                     /Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/

Do wiadomości:

1) Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2) Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

3) a/a