W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Jugów

Zarządzenie Nr 651/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie przeznaczenia do najmu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

  • §1.1. Przeznacza się do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do trzech lat nieruchomość gruntową o powierzchni 15,00 m2, na której zlokalizowany jest garaż blaszany (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 171/12 obręb Jugów, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda wynajmuje się jako grunt pod garażem, na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2025 roku.

3. Wysokość czynszu za najem nieruchomości opisanej w ust. 1 ustala się w kwocie 13,05 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 3,00 zł, tj. 16,05 zł brutto.

  • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                         /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 651/22
z dnia 30 listopada 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

  1. Oznaczenie nieruchomości:

1)  według księgi wieczystej: brak KW

2)  według katastru nieruchomości: cz. dz. 171/12 AM-2, obręb 0007 Jugów

2. Powierzchnia nieruchomości do najmu: 15,00 m2

3. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:  nieruchomość gruntowa o powierzchni 15,00 m2, na której zlokalizowany jest garaż blaszany (nakłady stanowią własność wnioskodawcy), sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane: Bi, położona w granicach części działki numer 171/12 we wsi Jugów, przeznaczona do najmu jako grunt pod garażem.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części obrębu Jugów, zatwierdzonym uchwałą Nr 239/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30.06.2021 r.  (Dolno. z 2021 r. poz. 3474) działka numer 171/12 przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku w/w planu symbolem MSU.1 oraz w części na tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku w/w planu symbolem KDD.5.

4. Czas trwania najmu: do 30.11.2025 r.

5. Wysokość opłat:

1)  stawka czynszu: 0,87 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto,

2)  miesięczna wysokość czynszu: 13,05 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 3,00 zł, tj. 16,05 zł brutto,

3)  podatki i inne obciążenia z tytułu najmu nieruchomości obciążają Najemcę.

6. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wynajmujący zawiadomi Najemcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.

                                                                         /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys wsi – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a