W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Dzierżawa, tryb bezprzetargowy - Jugów

Zarządzenie Nr 235/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 • §1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową o powierzchni 300,00 m2, położoną w granicach części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 373/28 obręb Jugów, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do 31.03.2025 roku.

3. Stawkę czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 ustala się w wysokości 0,08 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto.  Czynsz miesięczny będzie wynosił 24,00 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 5,52 zł, tj. 29,52 zł brutto.

 • §2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                       /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/


Załącznik
do Zarządzenia Nr 235/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 31 maja 2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości:

1)        według księgi wieczystej: brak KW

2)        według katastru nieruchomości: cz. 373/28, AM-1, obręb 0007 Jugów

 1. Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 300,00 m2
 2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa o powierzchni 300,00 m2, położona we wsi Jugów, w granicach części działki numer 373/28, sklasyfikowanej jako grunty orne (RIVa), przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części obrębu wsi Jugów, zatwierdzonym uchwałą Nr 239/XXXIV/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dolno z 2021 r. poz. 3474) działka nr 373/28 obręb Jugów przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej, leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku w/w planu symbolem MSU.20.
 3. Czas trwania dzierżawy: do 31.03.2025 roku
 4. Wysokość opłat:

1)        stawka czynszu: 0,08 zł za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie netto,

2)        miesięczna wysokość czynszu: 24,00 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 5,52 zł, tj. 29,52 zł brutto,

3)        podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają Dzierżawcę.

 1. Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca
 2. Zasady aktualizacji opłat: O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 31 maja 2023 r. do dnia 20 czerwca 2023 r.

                                                                  /Z up. Wójta – Anna Zawiślak – Zastępca Wójta/

Otrzymują:

1)      Sołtys – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

3)      Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a