W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Użyczenie nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 593/20
WÓJTA GMINY NOWA RUDA
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. poz. 1378) art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art.35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020r. poz.1990), § 4, § 5 pkt 1 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ru(t.j. da z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 , zm. 2014r. poz. 1824 i poz.2953, zm.2015r. poz. 4379, zm. 2016r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz zm. 2020r. poz. 313)), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas nieokreślony  Fundacji ,,Szansa” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. H. Sienkiewicza  nr 11/2, część nieruchomości zabudowanej o pow. 860m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 720/11 obręb Jugów, ul. Główna nr 91 o powierzchni 0,1132ha  - opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Nieruchomość o której mowa w ust.1 wykorzystywana będzie na realizację celów związanych z działalnością statutową Fundacji ,,Szansa” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. H. Sienkiewicza  nr 11/2
§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości, ul. nr 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 593/20
z dnia 30.11.2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 30.11.2020 r. do dnia 21.12.2020 r.
  1. Oznaczenie nieruchomości:
1)nr księgi wieczystej: SW2K/00027986/6
2)według katastru nieruchomości: dz. nr 720/11, obręb 0007 Jugów.
2.Powierzchnia nieruchomości : część działki o powierzchni 860m2.
3.Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 239m2, położona w Jugowie, ul. Główna nr 91 . Na posesji posadowione jest szambo.  Budynek będzie wykorzystywany na realizację celów statutowych przez Fundację ,,Szansa” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej , ul. H. Sienkiewicza nr 11/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów działka nr 720/11 przeznaczona jest  na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. W ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego dz. nr 720/11 o pow. 1132m2 sklasyfikowana jest jako Bi- inne tereny zabudowane.
4.Forma przeznaczenia do użyczenia: tryb bezprzetargowy.
5.Termin trwania użyczenia : od dnia podpisania umowy, na czas nieokreślony
Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda
Do wiadomości otrzymują:
1)      Sołtys wsi Jugów – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
2)      Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl3)      Tablica ogłoszeń siedziby Wójta Gminy Nowa Ruda
4)      BIP
5)      Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Ruda