W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Eko Gminy. Ogłoszenie grantodawcy

Tytuł projektu: Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udzielenie dofinansowań w formie grantów, udzielanych:

- osobom fizycznym

- innym niż osobom fizycznym podmiotom,

- w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gmin Głuszyca, Niechlów i Nowa Ruda, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do  ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie  energetycznym na terenie gmin. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, Liderem projektu jest  Gmina Głuszyca.

 

Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez:

- zainstalowanie urządzeń energii odnawialnej o łącznej mocy 4 095 kW (661 kW elektrycznej i 3434  kW cieplnej), uruchomienie ich i produkcję energii w ilości 8 199,36 GJ rocznie, zmniejszenie emisji  CO2 o min 990,20 Ton rocznie dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej.

 

Okres realizacji projektu: od 2017-04-01 do 2019-09-13

 

Kryteria wyboru grantobiorców

O grant mogą ubiegać się:

1. Osoby zamieszkałe/prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym partnerstwem,  teren Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Niechlów.

2. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na obszarze  objętym partnerstwem.

3. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:

3.1. własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;

3.2. współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta  dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej;

3.3. inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do 30.09.2024 r.) dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do  dysponowania nieruchomością;

4. Kryteria punktowe oceny wniosków:

a)       Wnioskodawca  nie  zalega  z  opłatami  na  rzecz  Gminy  i  jednostek podległych – (1 pkt)

b)      W gospodarstwie domowym wnioskodawcy zameldowanych jest min 4 osoby – (2 pkt.)

c)       Wnioskodawca udokumentował dotychczasowe   zużycie   energii   na poziomie 1,5 x zakładanej efektywności instalacji (dla instalacji fotowoltaicznej) - ( 2 pkt. )

d)      Montaż urządzenia został wskazany w audycie energetycznym (audyt energetyczny   winien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1912) - ( 1 pkt.) 

W przypadku, w którym grantobiorcy uzyskują równą ilość punktów o przyznaniu grantu decyduje kolejność wpływu wniosku. Kolejność wpływu wniosku grantowego weryfikowana jest na podstawie liczby porządkowej rejestru dokumentów przychodzących do urzędu gminy.

 

Tryb aplikowania o granty

1. Informacje o konkursie – Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, składanych w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny, Schematu 3.1.C, którego celem szczegółowym jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim.

 

Procedura składania wniosków

1) Grantobiorca składa do Grantodawcy wniosek o udzielenie grantu (Wniosek w załączeniu) w  terminie od 14 sierpnia 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.

Uwaga: Jeżeli udzielenie wsparcia na realizację grantu objęte będzie pomocą publiczną Grantobiorca  powinien złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis. Wniosek ten może być również zgłoszeniem lub wnioskiem o udzielenie grantu składanym w celu dokonania wyboru Grantobiorców przez Grantodawcę.

2) Dodatkowo, do wniosku o udzielenie pomocy (grantu), każdy Grantobiorca powinien dołączyć:

a) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis), jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych, lub - jeżeli nie otrzymał w w/w okresie pomocy de minimis - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;

b) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

3) Grantodawca dokonuje oceny przedłożonych wniosków o udzielenie grantu/pomocy de mini mis według załączonej punktacji.

4) Harmonogram realizacji – okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę: od dnia podpisania umowy z Grantodawcą do 16 sierpnia 2019 r.

 

Przeznaczenie grantów

1. Środki finansowe grantu przeznaczone są na realizację zadań przez Grantobiorców zmierzających  do osiągnięcia celów projektu.

2. Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców to:

a) wydatki dot. projektowania oraz nabycia mikroinstalacji OZE i prac budowlanych związanych z jej montażem,

b) wydatki dot. przyłącza energetycznego (jeśli jest wymagane),

c) wydatki dot. odbioru instalacji OZE (w przypadku robót budowlanych kwalifikowalne do dofinansowania mogą być wydatki niezbędne do celów montażu mikroinstalacji, nie przekraczające 50% dofinansowania określonego grantu).

3. Wartość przekazanych środków zależna będzie od kwoty wnioskowanej.

4. Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanej, ale określa minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE (§ 8. Procedury udzielenia grantu - Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji).

5. Maksymalne koszty instalacji OZE określone zostały we Wniosku o przyznanie Grantu.

6. W przypadku podatku VAT kwalifikowanego, powyższe kwoty są wartością brutto.

 

Wkład własny Grantobiorcy 15% wartości kosztów kwalifikowalnych mikroinstalacji wykorzystującej OZE wybranej do montażu.

Szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości i formy wkładu własnego zostaną zawarte w umowie pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.

 

Forma, termin oraz miejsce składania zgłoszeń przez Grantobiorców:

Termin składania zgłoszeń przez Grantobiorców: 14 sierpnia 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.

 

Miejsce składania deklaracji o udzielenie grantów przez Grantobiorców:

Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-450 Nowa Ruda, sekretariat

 

Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę: od dnia podpisania Umowy z Grantodawcą do dnia 6 września 2019 r. (szczegółowe warunki określone zostaną w Umowie Grantowej).

            

Deklaracje do do pobrania

na stronie www.gmina.nowaruda.pl oraz w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 5


wniosek o udzielenie grantu

ogłoszenie nabór

14.08.2019