W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Zasady przyznawania stypendium wójta

Czym jest stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda?
Stypendium jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi w danym roku szkolnym w dziedzinach naukowej, sportowej i artystycznej. Jest formą realizacji przyjętego w 2018 roku Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży .

Od kiedy obowiązują nowe zasady przyznawania stypendium?
Nowe zasady przyznawania stypendium zostały przyjęte przez Radę Gminy Nowa Ruda na sesji w dniu 25 listopada 2020 roku.

Kto może otrzymać stypendium?
Stypendium może być przyznane uczniowi pobierającemu naukę na terenie Gminy Nowa Ruda w szkole podstawowej publicznej i niepublicznej (bez względu na miejsce zamieszkania), uzyskującemu wybitne osiągnięcia i sukcesy w nauce, sporcie lub na polu artystycznym.

W jakich dziedzinach przyznaje się stypendium?
Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom w trzech kategoriach:
  1. Za wybitne wyniki w nauce - finaliście lub laureatowi konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i inne instytucje, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
  2. Za wybitne osiągnięcia sportowe – uczniowi, który został powołany do składu kadry narodowej;
  3. Za wybitne osiągnięcia artystyczne – laureatowi konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kto może złożyć wniosek o stypendium?

Wniosek, stanowiący załącznik nr 1 (do pobrania poniżej), może złożyć wychowawca klasy, rodzic lub opiekun prawny ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Jakie załączniki są należy złożyć wraz z wnioskiem?

Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć formularz do wypłaty stypendium wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (poniżej do pobrania) oraz kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę, następujących dokumentów:
1) W przypadku ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce - zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu bądź  olimpiady przedmiotowej;
2) W przypadku ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe – dokument powołania do kadry narodowej;
3) W przypadku ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne – dyplom lub inne dokumenty poświadczające uzyskanie osiągnięć artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kto potwierdza kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem?
Kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem potwierdza dyrektor szkoły, z adnotacją „za zgodność z oryginałem”, własnoręcznym podpisem, pieczęcią i datą.

W jakim terminie i gdzie składa się wnioski?
Wnioski potwierdzone przez dyrektora szkoły wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4 , w terminie do 31 lipca każdego roku.

Czy uczeń mający osiągnięcia w nauce i sporcie otrzyma stypendium za każde z tych osiągnięć?
Nie. W danym roku szkolnym uczniowi może być przyznane stypendium z jednego tytułu.

Czy nowe zasady przyznawania stypendium dotyczą roku szkolnego 2020/2021?
Tak, przyjęta uchwała  w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda obowiązuje już od tego roku szkolnego 2020/2021.

Czy uczeń każdej szkoły podstawowej może ubiegać się o Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda ?
Tylko tej szkoły podstawowej, która funkcjonuje na terenie Gminy Nowa Ruda.

Czy stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda może otrzymać uczeń który uzyskał wysoką średnią ocen na świadectwie szkolnym?
Aby ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda średnia ocen na świadectwie nie jest brana pod uwagę, lecz aktywność ucznia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych co najmniej o zasięgu wojewódzkim. Uczeń powinien uzyskać tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady przedmiotowej. Uczeń posiadający wysoką średnią ocen będzie mógł otrzymać stypendium motywacyjne przyznawane w szkole prowadzonej przez Gminę Nowa Ruda.

Czy w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda uczniowie będą otrzymywać stypendia motywacyjne i na jakich zasadach?

Tak, w szkołach prowadzonych przez gminę od roku szkolnego 2020/2021 wprowadzone zostały stypendia o charakterze motywacyjnym. Stypendia te, będą przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1327). Zgodnie z art. 90g ust. 11 tej ustawy, stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach z środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
Należy zatem odróżnić stypendia które będą przyznawane w szkole od stypendiów udzielanych przez Wójta Gminy Nowa Ruda.

Czy w szkołach podstawowych prowadzonych przez fundacje lub stowarzyszenia uczniowie będą otrzymywać stypendia motywacyjne?
Z takim pytaniem należy zwrócić się do dyrektorów szkół prowadzonych przez te podmioty, ponieważ decyzyjność w tej kwestii ustawodawca pozostawił organom prowadzącym szkołę.

Do kogo się zwrócić jeżeli mam dodatkowe pytania?
Należy zwrócić się do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych tel. 74 872 0911, email: izabela.slowek@gmina.nowaruda.pl


Dokumenty do pobrania:


Załącznik nr 1 Wniosek  o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda (doc)

Załącznik nr 1 Wniosek  o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda (pdf)

Załącznik nr 2 Formularz do wypłaty stypendium (doc)

Załącznik nr 2 Formularz do wypłaty stypendium (pdf)

Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda (pdf)  
 
03.12.2020