W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Nowa Ruda Unia Europejska

Fundusz Sołecki 2024

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy że do 30 września 2023 r. należy złożyć uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek sołectwa dotyczący funduszu sołeckiego na rok 2024.

Wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa wylicza się corocznie na podstawie wzoru zawartego w ustawie o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301).

W roku 2024 wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwa wygląda następująco:

 

NAZWA SOŁECTWA

KWOTA  FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 R.

1

Bartnica

24 491,74 zł

2

Bieganów

14 945,23 zł

3

Bożków

65 838,00 zł

4

Koszyn

38 778,58 zł

5

Czerwieńczyce

38 515,23 zł

6

Dworki

17 052,04 zł

7

Dzikowiec

65 838,00 zł

8

Jugów

65 838,00 zł

9

Krajanów

19 093,02 zł

10

Ludwikowice Kł.

65 838,00 zł

11

Nowa Wieś Kł.

26 401,04 zł

12

Przygórze

55 501,43 zł

13

Sokolica

17 183,72 zł

14

Sokolec

42 794,70 zł

15

Świerki

45 889,09 zł

16

Wolibórz

65 838,00 zł

17

Włodowice

56 554,84 zł

 

Dla przypomnienia kilka ważnych informacji dotyczących procedury ubiegania się o środki w ramach funduszu sołeckiego.

Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego reguluje ustawa o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301):

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim


Kto może wystąpić z inicjatywą wniosku ?

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy :

 • Sołtysa,
 • Rady Sołeckiej,
 • co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.


Oznacza to, że każdy mieszkaniec sołectwa może zgłosić propozycję swojego wniosku.

Należy jednak pamiętać, że może być on przedmiotem obrad zebrania wiejskiego tylko wtedy, gdy podpisze się pod nim co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Załącznikiem do wniosku powinna być wtedy pisemna lista poparcia lub uzyskane poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców w głosowaniu podjętym na zebraniu wiejskim.

Jak powinien wyglądać wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego?


Wniosek sołectwa powinien spełniać określone wymagania, aby ujęte w  nim przedsięwzięcie mogło być przyjęte do realizacji:

 • termin złożenia wniosku (do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy)
 • określenia przedsięwzięć - zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą posiadać cechy wymagane przepisami art. 1 ust. 3 ustawy, tj.:

- mieścić się w katalogu zadań własnych gminy,

- służyć poprawie warunków życia mieszkańców,

- być zgodne ze strategią rozwoju gminy,

 • uzasadnienia przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku (w  szczególności wykazania, iż przedsięwzięcie odpowiada wymogom służącym poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy),
 • oszacowania kosztów (koszt przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku powinien zawierać szacunkowy koszt jego realizacji i mieścić się w  kwocie środków przypadających sołectwu na dany rok).

 

Pamiętać należy, że realizacja zadań planowanych w ramach funduszu sołeckiego może być związana z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń, przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel.

Przy planowaniu wydatków trzeba również wziąć pod uwagę, iż realizacja większych zadań inwestycyjnych wiązać się będzie z koniecznością sporządzenia dokumentów związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek sołtys przekazuje wójtowi gminy Nowa Ruda w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym sołectwo ma otrzymać pieniądze, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • protokół z zebrania wiejskiego (sposób zwołania i przeprowadzenia zebrania reguluje statut sołectwa)
 • uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku,
 • listę obecności z zebrania (jako załącznik do protokołu).


Czy wniosek sołectwa może zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego?

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Pamiętać należy, że w przypadku  nie spełnia wszystkich wyżej wymienionych warunków wójt gminy może odrzucić w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek sołectwa.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Wzór protokołu
 3. Uchwała
 4. Lista obecności mieszkańców
 5. Zarządzenie wójta w sprawie ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Nowa Ruda

 
Sołtysi kadencji 2023 - 2027
Sołtysi Kadencji 2023-2027